УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / GDPR

 

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на лични данни, известен като като "GDPR – General Data Protection Regulation". Той има за цел да актуализира съществуващите правила за защита на личните данни, да хармонизира и уеднакви правилата за защита на личните данни в държавите членки на ЕС, да предостави по-голям контрол на гражданите върху споделянето, използването и обработването на техните лични данни, да повиши защитата и сигурността на личните данни, както и да предпази субектите в случай на нарушение на целостта или поверителността на данните им.

 

При обработването на лични данни в Филиал „ Любен Каравелов“ се спазват  принципите за обработване на лични данни – т. нар. „отчетност“ /арг. чл. 5 от Регламента/:

o                    Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o                    Ограничение на целите;

o                    Свеждане на данните до минимум;

o                    Точност;

o                    Ограничение на съхранението;

o                    Цялостност и поверителност;

o                    Отчетност.

 

Филиал „ Любен Каравелов“ обработва лични данни на следните категории субекти:

 

o                    Кандидат-студенти;

o                    Действащи, прекъснали и завършили студенти;

o         Преподаватели и служители, които са кандидатствали, работили или работят във Филиала по трудови правоотношения и граждански договори;

o                    Външни лица.

 

Права на субектите на лични данни:

o        Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни достъп до личните данни.

o        Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни копие от личните данни.

o       Право на преносимост на данните /ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор се предават в структуриран, пригоден за машинно четене формат; ако е технически осъществимо прехвърлянето на лични данни може да стане пряко от един администратор на друг.

o        Право на корегиране или допълване на неточни или непълни лични данни.

o     Право на изтриване на личните данни, в доказани случаи на незаконосъобразно обработване или при отпаднало правно основание – „да бъдеш забравен” /при оттеглено съгласие, изтекъл срок на съхранение, изпълнена първоначална цел, за която са събирани и др./

o      Право на възражение – подаване на жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg), в случай, че не съществуват убедителни законови основания за обработване на личните данни.

o     Право да не бъдеш обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

o        Право за ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване.

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.