СЪГЛАСИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

по чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Съгласие за обработване на лични данни за целите на прием и обучение на студенти

Съгласие за обработване на лични данни за целите на сключване на трудов договор

Съгласие за обработване на лични данни за целите на получаване на трудови възнаграждения и хонорари

Съгласие за обработване на лични данни за целите на предоставяне на стипендии

Съгласие за обработване на лични данни за целите на ползване на библиотечната система от преподаватели и външни лица

Съгласие за обработване на лични данни за целите на ползване на библиотечната система от студенти

 

В момента на получаване на личните данни обработващия лични данни предоставя на субекта на данните посочената по-долу информация:

 

o        данните, които идентифицират администратора на лични данни;

o        координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

o        цели на обработване на личните данни, правно основание;

o        категории получатели на лични данни /трети лица/;

o        срок за съхранение на предоставените лични данни;

o        права на субектите на лични данни: право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни достъп до личните данни; право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни копие от личните данни; право на преносимост на данните; право на корегиране или допълване на неточни или непълни лични данни; право на изтриване на личните данни – „да бъдеш забравен”; право на възражение – подаване на жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg); право да не бъдеш обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен; право за ограничаване на обработването.