Онлайн декларация за поверителност: персонал и студенти

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, като „обработващ лични данни” от името на администратора ПУ “Паисий Хилендарски” по смисъла  на Закона за защита на личните данни в Р България (ЗЗЛД) и  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент е отговорен за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това, как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на академичния и друг персонал се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

С тази декларация Ви информираме какви лични данни за Вас събираме, как и за какви цели ги обработваме, как ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

 

Кой има достъп до вашите данни?

 

Достъпът до лични данни се осъществява само от лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае” и след запознаване с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, политиката и ръководствата за защита на личните данни и опасностите за личните данни, обработвани от Филиала, като за целта лицата подписват декларация за неразгласяване на лични данни, до които са получили достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.

 

Какви лични данни събираме и цели на обработване?

 

Ние събираме лични данни на:

o   кандидатите за работа и на служителите, работниците с оглед индивидуализиране на трудови правоотношения и граждански правоотношения;

o    на преподаватели при Атестационните процедури, свързани със служебната/академичната дейност;

o  на кандидат-студенти, действащи, прекъснали и завършващи студенти с оглед  кандидатстване и прием,  администриране на обучението, социално обслужване, достъп до ресурси за обучение, финансови отношения, обработване на заявления, осигуряване на ефективна комуникация /допускане до изпит, последващо обучение и издаване на  диплома за образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър, изплащане на стипендии, награди др./

o    на студентите за кандидатстване за стипендии с оглед класиране за стипендии: стипендия по общия ред и с предимство;

o    на студенти, преподаватели и външни лица с оглед ползване на библиотечния фонд;

o    на лица, които влизат в сградата на Филиала и са необходими за осъществяване на охранителна дейност за индивидуализиране на влизащите лица и установяване на периода на достъпа до сградата.

o  в случаите, в които събираме и обработваме чувствителни лични данни, имаме законово основание. Това се налага при изплащане на парични обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство. Филиалът не събира чувствителни лични данни извън тези, за които имаме законово задължение. 

Това е информация, която имаме законово задължение да събираме и тя е подробно описана в

Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за Националния архивен фонд, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за счетоводството, Закон за статистиката, ЗВО, Закона за развитие на академичния състав в Р България, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане, произтичащи при сключване, изпълнение и прекратяване на трудовото или гражданското правоотношение; Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.; Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Наредба № 3 от 18.11.2014 год. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Правилата за обслужване на читателите в библиотеката при Филиал „Л. Каравелов“. гр. Кърджали от 15.02.2016 год.; Правилник за развитието на Академичния състав на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"; Правилник за атестиране на академичния състав на университета и Правилник за атестиране на непреподавателския състав; Вътрешни правила за работната заплата.

 

Задължени сме да водим лично трудово досие на всеки член от персонала, като в процеса на работа информацията се допълва и актуализира. В него се съхраняват документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото Ви правоотношение с Филиала, както и информация ,свързана с отпуски, командировки и други. Вие имате право да подадете искане за достъп до документите, които формират Вашето трудово досие и право да получавате копия от съхраняваните документи. 

 

Личните Ви данни се съхраняват на хартиен и електронен носител, като гарантираме подходящо ниво на сигурност чрез прилагане на нужните технически и организационни мерки за защита включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

 

Колко дълго се съхраняват личните данни?

 

Филиалът съхранява Вашите лични данни не повече от законоустановения срок или срок определен с вътрешен нормативен документ /например ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 30.06.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЕДОМОСТИ И ТРУДОВОПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК (Загл. изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г.)/, като данните ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред. Документите се съхраняват в архивни помещения с ограничен достъп.

Ние няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук.

 

Какви са категориите получатели на данни т. нар. трети лица, пред които ще бъдат разкрити Вашите лични данни?

В качеството си на работодател, ПУ, Ф-л „Любен Каравелов“  е длъжен да предостави Ваши лични данни на:

 

o       Държавни институции с оглед изпълнение на нормативно задължение – НАП, НОИ, МВР, МОН, СЪДЕБНА ПАЛАТА и др.;

o      Кредитни институции – БАНКИ, във връзка с изплащане на дължимите възнаграждения на служители и стипендии на студенти с цел идентификация на лицето, в чиято полза се извършва плащането с оглед спазване изискванията на кредитните институции във връзка с извършваните от тях банкови преводи.

o       Във връзка с използването и изпълнението на куриерски услуги – приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица.

o    Може да се наложи Ваши данни да бъдат споделяни с партниращи университети, ако участвате в програми за студентски обмен или в международни проекти, както и с финансиращи организации, ако получавате от тях стипендии, спонсорство или друг вид финансиране. При възникване на такъв или подобен случай ще бъдете отделно информирани, а вашите права – гарантирани чрез договор или по друг приложим за конкретния случай начин.

o     Може да споделяме данни с Ваши роднини или настойници, когато това е необходимо, но само с Ваше съгласие, освен в случаите, когато се налага да споделим данните заради Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице.

o      Възможно е да заснемем Ваши снимки като участващи в учебния процес или при публични събития и церемонии в Филиала. Тези снимки могат да бъдат публикувани в интернет страниците на Филиала.

o     Филиалът може да споделя лични данни извън Филиала и при някои извънредни обстоятелства: например, ако данните са необходими за защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице; когато не е възможно или уместно да се получи Вашето съгласие; може да представи данни на полицията или на други разследващи органи за предотвратяване или разкриване на престъпления или ако се изискват със съдебно решение.

 

От съображения за сигурност и оптимизиране на мерките за безопасност в Филиала има постоянно видеонаблюдение. Имаме законово задължение и при необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.

 

За осъществяване на контакт с Вас и поддържане на ефективна комуникация Филиалът Ви предоставя служебен телефон и електронна поща.

 

Данни за контакт с Филиал „Л. Каравелов”:

бул. „Беломорски” 26, 6600 Кърджали
Тел: 0361 6 23 52
Факс: 0361 6 52 66
Ел. поща: lk@uni-kardzhali.com