ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

 

Кои сме ние?

 

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.

 

Ние сме „обработващ лични данни” - публична структура, която обработва лични данни от името на администратора ПУ “Паисий Хилендарски” по смисъла  на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и се обработват съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез ПУ на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

 

Данни за контакт с Филиал „Л. Каравелов”:

бул. „Беломорски” 26, 6600 Кърджали
Тел: 0361 6 23 52
Факс: 0361 6 52 66
Ел. поща: lk@uni-kardzhali.com

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Ел. поща: krasi_dragieva@abv.bg

Тел: 0884 280 108 Красимира Драгиева

 

ДОКУМЕНТИ
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: ПЕРСОНАЛ И СТУДЕНТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ФОРМУЛЯРИ

1. Заявление за достъп
2. Възражение срещу обработването на лични данни
3. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

С горепоставените формуляри според ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation) субектите на лични данни имат възможност да упражнят своите права, а именно:

- Право на информираност на субектите във връзка с обработване на личните им данни;
- Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни достъп до личните данни;
- Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни копие от личните данни;
- Право на преносимост на данните между отделните администратори;
- Право на корегиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
- Право на изтриване на личните данни – правото „да бъдеш забравен”;
- Право на възражение – подаване на жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни;
- Право да не бъдеш обект на изцяло автоматизирано решение;
- Право за ограничаване на обработването от страна на обработващия лични данни.
 
СЪГЛАСИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ