ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността

на Комисията по етика и академично единство

към ПУ-Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали

през календарната 2018 година

 

 

През календарната 2018 година Комисията по етика и академично единство (КЕАЕ) към ПУ-Филиал «Л. Каравелов», гр. Кърджали работеше в съответствие с приетия с Решение на Академичния съвет на ПУ «Паисий Хилендарски» (Протокол №20/17.07.2017г.)  Правилник за организацията и дейността на КЕАЕ. Въз основа на Правилника КЕАЕ насърчаваше, промотираше и гарантираше спазването на Етичния кодекс на ПУ.

 

През 2018 г., Филиалната КЕАЕ бе сезирана само с един писмен сигнал, подаден в КЕАЕ към ПУ и съгласно Правилника за организация и дейността на КЕАЕ, насочен към Филиалната КЕАЕ. На 20.11.2018 г., в съответствие със заповед на Директора на ПУ-Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали РД 09-103/19.11.2018 г., се проведе закрито заседание на КЕАЕ. Членовете на КЕАЕ разгледаха постъпилата жалба като се ръководеха единствено от Правилника за организацията и дейността ѝ и от нормите на Етичния кодекс. По същество жалбата не касе изпълнение на преподавателски задължения, научноизследователска дейност или взаимоотношения между колеги от Филиала или Университета. Жалбоподателят бе уведомен за решението на КЕАЕ с Уведомително писмо.

 

В своята дейност, през изминалия период, КЕАЕ към Филиала в гр. Кърджали се съобразяваше с принципите на законност, независимост, обективност, справедливост и толерантност.

 

В заключение, дейността на преподавателите, служителите и студентите във Филиал „Л. Каравелов“, през календарната 2018 г., се осъществяваше при спазване на основни етични принципи за законност, недопускане на дискриминация, честност и почтеност, компетентност и отговорност, достойнство, политическа безпристрастност и конфиденциалност.

 

 

 

 

 

19.02.2019 г          Председател на КЕАЕ към ПУ-Филиал „Л Каравелов“:

(доц. д-р Е. Семерджиева)