КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие, териториално изнесена структура със статут на юридическо лице на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".

В своята 60-годишна история Филиалът на Пловдивския университет се утвърди като значимо и авторитетно регионално средище за висше образование, наука и култура. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”, преобразуван с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала следва академичния модел за качествено образование на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на конкурентноспособни специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научно-практически знания в различни области на човешката дейност.

Във Филиал-Кърджали се обучават високоспециализирани кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от следните професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“, „Биологически науки“ и „Туризъм“. За академичната 2021/2022 г. ще бъдат приети студенти в направленията: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“ и „Биологически науки“.

Като държавно висше училище, във Филиала се подготвят студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им. На основание Чл. 95, ал. 7, т. 8 от ЗВО на Р. България, от такси за обучение се освобождават студентите, обучаващи се в държавните висши училища в професионални направления и защитени специалности, по списък, приет от Министерския съвет (за учебната 2021/2021 г. - ПМС №137/25.06.2020 г., Приложение № 1.)

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиал „Любен Каравелов“ като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области и конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал „Любен Каравелов” се осъществяваше обучение на студенти в следните професионални направления и специалности:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА
   
- Начална училищна педагогика и чужд език
    - Предучилищна педагогика и чужд език

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…
    - Български език и английски език
    - Български език и история
    - История и английски език
    - Български език и гражданско образование

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
    - Биология и управление на природните ресурси

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ
    - Туризъм

Кандидатстването във ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ се извършва чрез: полагане на конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит. Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

Филиалът притежава институционална и програмни акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет.