ДОКУМЕНТИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Закон за висшето образование
 
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България
   
 • Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България
   
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"
   
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
   
 • Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
   
 • Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища
   
 • Постановление № 125 на мс от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
   
 • Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
   
 • Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
   
 • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "УЧИТЕЛ"
   
 • Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност