ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ

 

Приложение № 2


СПИСЪК
на специалностите, състезателните изпити и на специалните
предмети от дипломата за средно образование,
които участват в образуването на бала

 

 

 

 Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.
 Срокът на обучение във филиала е 4 години, а формата е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационната степен „бакалавър“.
 Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит.
 В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИ­ФИКАЦ­И­ОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

наименование

наименование

предмет

предмет

1

2

3

4

БАКАЛАВЪР

Български език и английски език

Български език

(ушесторена)

Един по избор от:

· Английски език

· Български език и литература

(ушесторена)

 

БАКАЛАВЪР

Български език и история

Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  История и цивилизация

·  Български език и литература

·  Философски цикъл

(ушесторена)

 

БАКАЛАВЪР

Начална
училищна
педагогика
и чужд език

Български език

(ушесторена)

Един по избор от:

· Английски език

· Немски език

· Руски език

· Френски език

· Български език и литература

· Математика

· История и цивилизация

· Философия

(ушесторена)

 

1

2

3

4

БАКАЛАВЪР

Предучилищна педагогика и чужд език

Български език

(ушесторена)

Един по избор от:

· Английски език

· Немски език

· Руски език

· Френски език

· Български език и литература

· Математика

· История и цивилизация

· Философия

(ушесторена)

 

БАКАЛАВЪР

Биология и опазване на околната среда

Един по избор от:

· Биология

· География на България

· Български език

 (ушесторена)

Един по избор от:

· Биология и здравно образование

· Химия и опазване на околната среда

· Математика

· География и  икономика

· Български език

(ушесторена)

 

БАКАЛАВЪР

Стопанско
управление

 

Един по избор от:

· Български език

· География на България

(ушесторена)

Един по избор от:

· Български език и литература

· Английски език

· Немски език

· Руски език

· Френски език

· Математика

· История и цивилизация

· География и икономика

(ушесторена)

 

БАКАЛАВЪР

Туризъм

Един по избор от:

· Български език

· География на България

(ушесторена)

Един по избор от:

· Български език и литература

· Английски език

· Немски език

· Руски език

· Френски език

· Математика

· История и цивилизация

· География и икономика

(ушесторена)

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За специалността Български език и английски език приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили другите посочени за тази специалност конкурсни изпити, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.

2.  За специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ:
- Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили другите посочени за тези специалности конкурсни изпити.
- Чуждите езици, по които могат да се формират групи, са: английски, немски, френски и руски език. Групите се оформят въз основа на подадените от студентите по време на записването молби и наличие на оценка в дипломата за средно образование по съответния език. Обучение в избраната група по чужд език се провежда само, ако тя отговаря на изискванията, посочени в Правилника на Пловдивския университет за численост на студентите в групите. При условие че не се формира група по определен чужд език, студентите могат да бъдат записани в сформирана група по друг чужд език.
- Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорни и комуникативни способности.

3. При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен) изпит и с оценка от ДЗИ като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.

4.  Кандидатстудентският изпит по български език е съобразен с програмата и формàта на Университета, а изпитите по Биология и География на България се провеждат под формата на тестове, съответстващи на програмите за конкурсните изпити на филиала в Кърджали. Примерни варианти на тестовете могат да бъдат намерени на специализирания сайт на филиала:
http://uni-kardzhali.com/StudentiYear2015.html

5. Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ Филиал „Л. Каравелов”, съвместно с РИО – Кърджали, областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.

6.  Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:
- Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие.
- Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:
1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
3. IELTS (bands 6.7.8.9)
4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
5. TOEFL (с минимум 550, 213 или 100 т.)
-  Завършилите езикови гимназии.

7.  След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.
Устният изпит за проверка на говорни и комуникативни способности за специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ се провежда всеки работен ден от 8 юни до 10 юли 2015 г. в зала 202 във филиала.
Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища, само по обявените във филиала учебни предмети.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ


   Приемане на документи: от 16.02.2015 до 13.03.2015 г.


Дати за провеждане на предварителните кандидатстудентски изпити във филиала в Кърджали през 2015 г.

1. Български език                14 март 2015 г.
 


РЕДОВНИ ИЗПИТИ


Приемане на документи: от 8 юни до 10 юли 2015 г.


Дати за провеждане на редовните кандидатстудентски изпити във филиала в Кърджали през 2014 г.
1. Български език                 13 юли 2015 г.
2. Биология                           14 юли 2015 г.
3. География на България    15 юли 2015 г.


НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ: 9.00 часа.


Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 8.30 часа.

 


Допълнителни сведения за кандидатстудентската кампания
1. Приемане на удостоверения за положени изпити от друго ВУ – най-късно до 17 юли 2015 г.
2. Обявяване на първо класиране – 21 юли 2015 г.
3. Записване на приетите студенти – от 22 до 25 юли 2015 г. включително.
4. Обявяване на второ класиране – 27 юли 2015 г.
5. Записване на приетите студенти – от 28 до 31 юли 2015 г. включително.
6. Обявяване на трето класиране – 1 август 2015 г.
7. Записване на приетите след трето класиране – от 3 до 6 август 2015 г. включително.
8. Начало на учебната година – 14 септември 2015 г.


 

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ


6600 Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26
тел.: 0361/ 6 23 52; 6 49 59; 6 21 40; 6 29 26
www.uni-kardzhali.com

 

 

 

 

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ