КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТУРИЗЪМ”

 


 

 

 

 

  “Туризъм” е университетска специалност. Студентите се обучават по бакалавърска програма със срок от 4 години. Освен традиционните за специалността в учебния план са включени и учебни дисциплини с акцент върху културно-историческото наследство.

  Обучението в специалност “Туризъм” осигурява на студентите отлична професионална подготовка в областта на маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност в отрасъл Туризъм.

  Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” специалност “Туризъм” притежават висока организационна, социално-икономическа подготовка. Професионалният профил се формира от знания и умения за ефективно използване на туристическата дейност в областта на географските и климатични дадености в България, богатството и оригиналността на националните паметници на историята и културата, фолклора, традициите на самобитната архитектура. Специално внимание се отделя на езиковата подготовка и умения за бизнес комуникация и водене на делова кореспонденция на чужд език.


  Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми. 

 

ПРЕЗ 2013 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №34/29.10.2013 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „ТУРИЗЪМ” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 7.02 ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.