КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ИЗПИТ  ПО  ГЕОГРАФИЯ

                                                  НА  БЪЛГАРИЯ

    

               I. ЦЕЛ И СТРУКТУРА

 

          Кандидатстудентски изпит по География на България се провежда с цел проверка и оценка на знанията за природата, населението, селищата, стопанството и районите на страната, за желаещите да бъдат приети за студенти в филиала на Пловдивския университет, филиал « Любен Каравелов « гр. Кърджали. Тези знания са необходими и задължителни като начално, предварително образователно равнище за кандидатите, които желаят да завършат висше образование по отделни специалности на университета. Конкурсният изпит по География на България е приемен за специалностите  Туризъм  и Стопанско управление.         

Кандидатстудентският изпит по География на България включва отговори по зададени въпроси (тест). Въпросите са структурирани в пет раздела – географско положение, природа и природни ресурси, население и селища, стопанство и райони на България.

Основно изискване към кандидатстудентите е да имат задълбочени  и конкретни знания по темите включени в Програмата по География на България. Друго изискване е отлично познаване на географската карта на България. Въпросите включени в теста са конкретни и отговорите не могат да се формулират по различен начин. Една част от въпросите са с отворени отговори. Чрез тях се оценява географската, стиловата и граматическата култура на кандидатите. Друга част от въпросите изискват  конкретни знания, чрез които се оценява географската култура на кандидатите.

Продължителността на кандидатстудентския изпит е 3 (три) часа. Отговорите на въпросите в теста задължително се извършват със син химикал. По време на конкурсния изпит не се разрешава ползването на шаблони с границите на България и географски атласи на България.

 

                     II. ПРОГРАМА   ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

                                   за учебната 2009/2010 г.

 

Учебната програмата е съставена в съответствие с учебното съдържание на предмета География и икономика за 10 клас – задължителна подготовка, както и учебниците за 11 и 12 клас – профилирана подготовка, на българското средно училище.

                                           

                                           Т Е М И :

1. Географско положение и граници на България. Същност и видове географско положение. Формиране на политическите граници на България и промени в площта на страната. Оценка на съвременните граници на България – предимства и ограничения.

2. Релеф на България. Геоложки строеж и палеогеографско развитие на земната кора. Основни морфоструктури. Характеристика на съвременния релеф. Геоморфоложки области. Стопанско значение на релефа.

3. Полезни изкопаеми на България. Значение и видове. Количествена и качествена характеристика на горивните (енергийните), рудните и нерудните полезни изкопаеми. Стопанска оценка на полезните изкопаеми в България.

4. Климат на България. Същност и основни фактори за формиране на климата. Режим, особености и регионални различия на климатичните елементи (температура на въздуха, валежи и ветрове). Неблагоприятни климатични явления. Климатични области – характеристика и особености. Стопанска оценка и опазване на климатичните ресурси в България.

5. Води на България. Значение на водите. Фактори за формиране на водите. Класификация на водите – повърхностнотечащи и подземни. Хидроложки области. Използване и опазване на водите в България.

6. Почви в България. Същност и значение. Почвообразуващи фактори. Типове почви и закономерности в географското им разпространение. Хоризонтална и вертикална зоналност на почвите в България. Използване и опазване на почвените ресурси в България.

7. География на населението в България. Формиране на българската народност и нация. Брой и териториално разпределение на населението. Движение на населението – естествено и механично. Структури на населението. Заетост на работната сила и безработица. Демографски проблеми и демографска политика в България.

8. География на селищата в България. Същност и значение. Възникване и развитие на селищата и селищната мрежа в България – периодизация. Класификация на селищата. Градски селища. Урбанизация. Селски селища. Административно-териториално устройство на България. Перспективи за развитието на селищната мрежа в България.

9. География на енергетиката в България. Значение и особености на енергетиката. Енергийни ресурси – географско разпределение, запаси, добиви и оценка. Електропроизводство – видове електроцентрали и особености в териториалното им разположение. Потребление на електроенергията. Електропроизводителни райони. Проблеми и тенденции в развитието на енергетиката в България.

10. География на растениевъдството в България. Значение и особености, фактори за развитие. Зърнопроизводство – площи, производство и средни добиви. Технически култури – видове, площи, производство и средни добиви. Проблеми и перспективи.

11. География на лозарството и овощарството в България. Фактори за развитие – природни, социално-икономически и екологични. Площи, производство и средни добиви. Териториална специализация. Проблеми и перспективи.

12. География на животновъдството в България. Значение и особености. Фактори за развитие на животновъдството. Структура на животновъдството. Проблеми и перспективи.

13. География на химическата промишленост в България. Значение и особености. Възникване и развитие. Фактори за териториално разположение. Структура на химическата промишленост – отраслова и териториална. Райони на химическата промишленост. Приоритети на развитие.

14. География на хранителната промишленост в България.

Същност и особености. Фактори за териториално разположение. Структура на хранителната промишленост. Тенденции и приоритети на развитие.

15. География на леката промишленост в България. Значение и особености. Възникване и развитие на леката промишленост. Фактори за териториално разположение. Структура на леката промишленост. Тенденции и приоритети на развитие.

16. География на транспорта в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие на транспорта. Видове транспорт – развитие и съвременно състояние. Проблеми и приоритети.

17. География на туризма в България. Същност и особености. Туристически ресурси – класификация и оценка. Развитие на туризма в България – периодизация. Видове туризъм. Туристически райони. Проблеми и перспективи

18. Югозападен социално-икономически район (регион).

19. Югоизточен социално-икономически район (регион).

20. Северен централен социално-икономически район (регион).

21. Северозападен социално-икономически район (регион).

 

Б. Основна литература

 

1.     Велев, Ст. и др. География и икономика (задължителна подготовка), за 10. клас. С., Педагог-6, 2002.

2.     Димов, Н. и др. География и икономика (задължителна подготовка) за 10. клас. С., Просвета, 2001.

3.     Димов, Н. и др. География  и икономика (профилирана подготовка) за 10. клас. С., Просвета, 2001.

4.     Димов, Н. и др. География и икономика (профилирана подготовка ) за 12. клас. С., Просвета, 2002.

5.     Пенин, Р. и др. География и икономика (задължителна подготовка) за 10 клас. С., Булвест, 2001.

6.     Пенин, Р. и др. География и икономика (профилирана подготовка) за 10. клас. Профилирана подготовка, С., Булвест, 2001.

7.     Попов, А. и др. География и икономика (задължителна подготовка) за 10. клас. С., Гея-Либрис, 2001.

8.     Статистически справочник за 2006 и 2007 г.

9.     Атлас по География на България за 10. клас. С., Картография ЕООД, 2003.

 

III. ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТ  ЗА   ИЗПИТА ПО

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

 Въпросите включени в теста могат да бъдат със следния характер:

1. Въпроси със свободен отговор – например въпроси за тълкуване, интерпретация, формулиране на обобщения, оценка на верността на поднесената информация; за допълване на липсваща информация в изречение, за формулиране на име на обект или явление;

2. Въпроси с ограничена свобода на отговорите – например редактиране на текст, избор на верни отговори, формулиране на верни отговори, асоциативни задачи, задачи за множествена и последователна асоциация;

3. Въпроси със структуриран отговор (закрити) - за идентификация, за съждение, с множествени изборни отговори; за съответствие, за допълване, за преобразуване, за заместване на конкретна информация и знания.

 

                              П Р И М Е Р Е Н     Т Е С Т

 

 Уважаеми кандидатстуденти, верните отговори отбелязвайте с кръгче!

 

            I. Географско положение на България

 

1. Дължината на държавните граници на България е:

а/ 2 245 км

б/ 2 565 км

в/ 1 981 км

г/ 2 378 км

от които  ………….км  са сухоземни, 686 км речни и 378 км морски.

 

2. Граничният контролно-пропускателен пункт Златарево свързва България с:

-         Гърция

-         Сърбия

-         Румъния

-         Македония

     3. При коя от изброените двойки селища са изградени фериботни връзки с Република Румъния:

а) Лом, Козлодуй

б) Арчар, Брегово

в) Кошава, Гъмзово

г) Видин, Оряхово.

 

II. Природа и природни ресурси на България

 

4. Основните морфоструктури в България са:

1.                 ………………………….

2.                 ………………………….

3.                 ………………………….

4.                 ………………………….

 

5.     Каква е разликата между релефа на Рила и Пирин?

а) алпийски характер на релефа;

б) карстовите форми;

в) скални пирамиди;

г) всечени речни долини.

 

6.     Посочете групата, в която всички посочени видове се отнасят

          към нерудните полезни изкопаеми:

 

а/ каолин, варовик, волфрам, манган;

б/ гипс, перлит, трас, барит;

в/ глини, каменна сол, каолин, варовици;

г/ доломити, хром, въглища, мрамори.

 

     7. Коя от посочените релефни форми не е типична за Стара

         планина:

              а) сипеи и сипейни покривки;

              б) плата;

              в) карстови форми;

              г) наносно конуси по южното подножие.

 

     8. Къде се извършва доби на оловно-цинкови руди:

     а) Врачанско;

     б) Панагюрско;

     в) Бургаско;

     г) Смолянско.

 

     9. Допълнете пропуските в изречението:

Сходството между южната част на черноморската климатична област и континентално-средиземноморската климатична област се доказва не само със средните януарски температури, но и с ……………….… …………………………………………………………………………….

 10. Посочете в коя климатична област попадат средните поречия на реките Струма и Места:

а) в Преходноконтиненталната климатична област;

б) в Черноморската климатична област;

в) в Планинската климатична област;

г) в Континенталносредиземноморската климатична област.

 

      11. Къде у нас е измерена най-ниската температура на въздуха:

а) в гр. Добрич;

б) в гр. Ловеч;

в) в гр.Трън;

г) в гр.Велинград.

 

 12. Кои реки извират от Рила планина:

     а) Марица, Искър, Доспат;

     б) Места, Струма, Въча;

     в) Искър, Марица, Места;

     г) Огоста, Искър, Янтра.

 

 13. Разделете изброените езера в две групи и обяснете различията между тях:

Езера в България: Окото, Атанасовско, Попово, Поморийско, Бъбрека, Шабленско, Рибно, Аркутино

…..………..…………................................................................................

……………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

 

14. Най-много минерални извори има в:

а/ Стара планина

б/ Краище

в/ Предбалкан

г/ долините на р. Струма и р. Тунджа

 

15. За кой почвен тип се отнася следната характеристика:

Образувани са при наличието на ливадно-степна и лесостепна растителност, върху седиментни скали и льосова покривка. Имат мощен хумусен хоризонт. Подходящи са за отглеждане на зърнени култури.

а/ сиви горски почви

б/ алувиални почви

в/ канелени почви

г/ черноземни почви

 

             III. Население и селища на България

 

16. Посочете верния отговор за понятието географска гъстота на населението.

а/ разкрива влиянието на природните условия;

б/ показател за икономическото развитие на определена територия;

в/ показва отношението между броя на населението и площта на определена територия;

г/ показва отношението между площта на определена територия и населението.

 

17. През кой от посочените периоди външната миграция на населението е най-слабо изразена:

     а) до Освобождението;

     б) 1912 – 1918 г.;

     в) 1929 – 1934 г.;

     г) 1939 – 1945 г.

 

     18. Коя от изброените общини в България е с най-ниска средна гъстота на населението:

а) Грамада

б) Главиница

в) Куклен

г) Трекляно

 

    19. Кое от посочените селища не е областен център:

а) Ловеч

б) Габрово

в) Свищов

г) Разград

 

20. Градовете Момин проход, Банкя и Сандански възникват и се развиват в резултат на:

а/ плодородни почви и наличието на гори;

б/ открити находища на полезни изкопаеми;

в/ минерални води и лечебен климат;

г/ подходяща надморска височина и наличие на жп линия

      21. За кое селище от Източния Тракийско-Родопски социално-икономически район (регион) се отнася следното твърдение:

Градът е разположен в близост до областния център Хасково. Възниква след Втората световна война на основата на села Марийно, Черноконьови и Раковски. Има голяма териториална концентрация на промишлени предприятия и влошена екологична обстановка.

......................................................................

 

22. По форма на управление България е:

а/ федерална държава;

б/ президентска република;

в/ конституционна монархия;

г/ парламентарна република.

 

              IV. Стопанство  на  България

 

23. В структурата на формирания брутен вътрешен продукт в България през 2007 и 2008 година, най-голям дял се пада на:

а/ първичния сектор;

б/ вторичния сектор;

в/ третичния сектор;

г/ трите сектора имат равни дялове.

 

24. Коя група земеделски култури има най-голям относителен дял в структурата на засетите площи през 2007 и 2008 година:

а/ зърнени;

б/ фуражни;

в/ технически;

г/ зеленчуци и плодове.

 

25. Подредете видовете електроцентрали – АЕЦ, ВЕЦ, ДЕЦ и ТЕЦ, според относителния им дял в произведената електроенергия в България през 2007 и 2008 година:

1. място …………….

2. място …………….

3. място …………….

4. място …………….

 

26. Най-голям дял от произвежданата електроенергия се пада на:

     1. ТЕЦ

     2. АЕЦ

     3. ВЕЦ

     4. ПАВЕЦ

 

27. Попълнете липсващите полета в таблицата:

Металургични райони

Суровинна база

Центрове

Софийско-Пернишки

 

 

Родопски

 

 

 

 28. Калцинирана сода и комбинирани минерални торове се

 произвеждат в:

     а) Бургас;

     б) Димитровград;

     в) Свищов;

     г) Девня.

 

29. В кой от посочените градове не се произвежда бира?

     а) Стара Загора;

     б) Шумен;

     в) Карнобат;

     г) Благоевград.

 

30. Кой отрасъл не се отнася към третичния сектор на националното стопанство:

а/ транспорт;

б/ туризъм;

в/ образование;

г/ строителство.

 

             V. Райони  на  България

 

31. Открийте селището, което не е свързано с останалите и обосновете избора си:

Разлог, Сандански, Банско, Белица, Якоруда

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

32. Кой курортен комплекс не е разположен в Северното Черноморие:

а/ Слънчев бряг

б/ Русалка

в/ Златни пясъци

г/ Албена.

 

33. През кой социално-икономически район (регион) преминават трите трансевропейските транспортни коридори - № 4, № 8 и №10:

а/ Югозападен регион;

б/ Югоизточен регион;

в/ Северен централен регион;

г/ Северозападен регион.

 

34. Попълнете празното място в текста, за да се получи верен и цялостен отговор.

Населението на Югозападния район (регион) е ……………………….

а/ 2 114 568 души

б/ 2 500 040 души

в/ 1 950 123 души

г/ 1 720 100 души

 

35. За кой български град се отнася следното описание?

На 7 км южно от него е долината на р. Марица. Разположен е на важния път от Пловдив за Стара Загора и Черноморското крайбрежие. Специализиращи икономически дейности са аграрно машиностроене, производство на храни и напитки. Административно е включен в границите на област Стара Загора и е център на община. В него е къщата музей на големия български поет П. К. Яворов.

 

     36. Посочете коя климатична област не е представена в Югоизточния социално-икономически район (регион):

а) черноморска;

б) преходноконтинентална;

в) планинска;

г) континентално-средиземноморска.

 

37. Кои са основните икономически и екологични проблеми на Югоизточния социално-икономически регион в България?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

38. Допълнете изречението:

Димово и Грамада са градове в …………………… област, която е част от …………………………………………….… район.

 

39. Кои от посочените видове полезни изкопаеми се добиват в Югозападния социално-икономически район?

Лигнитни въглища, медни и железни руди, каолин, природен газ, варовици, черни въглища, гипс, мрамори. Те поставят началото на ……………………………… промишлени отрасли.

 

40. Добавете пропуснатите изрази в изречението, за да се получи вярното определение за туристически район.

Туристическият район е  съчетание от ……………………………………

……………………………………… и ………………………………………