Кандидатстудентски тест по история

 

Тестът съдържа 39 задачи по българска история и задача за отговор на исторически въпрос. 40-те задачи са два вида:  

·        задачи с избираем отговор; 

·    задачи със свободен отговор;  

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора,

обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен.

Правилният отговор на всяка задача от този поток носи 1.5 т.

Задачите от 31. до 40. включително са със свободен отговор.

Всеки верен отговор на задача от 31. до 35. включително носи 3 т.,

а на задача от 36. до 39. включително – 4 точки. Максималният брой точки,

които могат да бъдат присъдени при отговора на историческия въпрос (задача 40.), е 24.

Максималният точков актив от теста е 100 т.

 

                                                   Скала за оценяване:

 

                                                    41 – 45 т. – Среден (3);

     46 – 64 т. – Добър (4);

     65 – 84 т. – Мн. Добър (5);

     85 – 100 т. – Отличен (6);

 

 

 

1. След разгрома на Аварския хаганат България става непосредствен съсед на:

А) Франкската империя
Б) Немското кралство
В) Арабски халифат
Г) Римската империя

 

2. Какви са последиците от административната реформа на кан Омуртаг?

А) прабългарската аристокрация засилва позициите си спрямо кана;

Б) славянската аристокрация получава по-големи правомощия в администрирането на пограничните райони на страната;

В) славянските племена загубват своята автономия;

Г) християнското население в завладените от България византийски територии е върнато към езическата религия.

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение относно предпоставките за приемане на християнството за държавна религия на България:

А) този акт се налагал по държавнически съображения – необходимостта от политическа и културна интеграция на България с останалия европейски свят;
Б) налагането на християнството за държавна религия било необходимо, за да се ускори процесът на сливане на славяни и българи в една етническа общност като предпоставка за създаване на силна държава;
В) християнството трябвало да реши окончателно проблема за господството на българите над славяните;
Г) християнството трябвало да даде нови аргументи на самодържавния принцип в статута на владетеля;

4. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:

А) глаголица
Б) кирилица
В) черти и резки
Г) димотическо писмо

5. В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:

А) Плиска, Охрид, Преслав, Търново
Б) Плиска, Преслав, Охрид, Търново
В) Преслав, Плиска, Търново, Охрид
Г) Плиска, Търново, Преслав, Охрид

 

6. Кой от посочените книжовни дейци НЕ е съвременник на цар Симеон?

А) Климент Охридски;

Б) Йоан Екзарх;

В) Григорий Цамблак;

Г) Наум Преславски.

7. Първото българско царство просъществувало в периода:

А) от 865 г. до 1018 г.
Б) от 681 г. до 1018 г.
В) от 886 г. до 1185 г.
Г) от 681 г. до 1185 г

8. В българо-византийския конфликт от 894 – 896 г. съюзник на българите са?

А) маджарите
Б) сърбите
В) печенегите
Г) хърватите

9. На политическата карта на Югоизточна Европа в първите години от управлението на цар Иван Асен II НЕ съществува държавата:

А) Византийска империя
Б) Латинска империя
В) Епирско деспотство
Г) Сръбско кралство

10. Завладяването на коя крепост от османските турци през 1396 г. отбелязва края на средновековната българска държава?

А) Видин
Б) Търново
В) Средец
Г) Велбъжд

 

11.След завладяването им българските земи са включени в бейлербейство:

А) Анадолу

Б) Буда

В) Румели

Г) Паша

12. Кога са двата кръстоносни похода на Янко Хуниади и крал Владислав ІІІ Ягело?

А/ 1443-1444
Б/ 1586-1587
В/ 1686-1687
Г/ 1688-1689

 

13. Посочете Невярното твърдение:

 

А) Данъкът, който заема централно място в общите приходи на държавната хазна на Османската империя, се нарича джизие;

Б) До ХІХ в. в категорията “рая” в Османската империя влизат всички работещи, произвеждащи и плащащи на държавата

     мюсюлмански и немюсюлманските поданици;

В) Търновската патриаршия запазва своето съществуване в рамките на Османската империя;

Г) Първото сведение за хайдути в българските земи е от средата на ХV в.

 

14. Посочете Вярното твърдение:

 

А) Войнуци, дервенджии и мартолоси са категории население, чийто статут е идентичен с робския през Античността;

Б) От XV в. нататък българските земи, като част от Балканския полуостров, се превръщат в контактна зона на две цивилизации;

В) Първият регион на Балканите, който османците завладяват, е Черноморието;

Г) В европейските провинции на Османската империя липсва православна църковна организация;

 

15. Руските преводи на съчиненията на Мавро Орбини /“Царството на славяните”/ и Цезар Бароний /“Църковни анали”/ са

основни извори при написването на:

 

А) “История славянобългарска”;

Б) “Житие и страдания грешнаго Софрония”;

В) поемата “Горски пътник”;

Г) епическия цикъл за Крали Марко;

 

16. Първият препис на “История славянобългарска” е направен през 1765 г. от:

 

А) поп Стойко Владиславов

Б) поп Петър от с. Мирково

В) поп Алекси от Самоков

Г) поп Грую Бански

 

17. Първият български вестник, издаден в Лайпциг от Иван Богоров през 1846 г., се нарича:

 

А) “Българска дневница”;

Б) “Български орел”;

В) “България”;

Г) Любословие;

 

18. Д-р Петър Берон е автор на:

 

А) „Неделник”;

Б) „Буквар с различни поучения”;

В) Първата българска граматика;

Г) „Мати Болгария”;

 

19. Датата 3 април 1860 г. се свързва с:

 

А) избухването на Априлското въстание;

Б) учредяването на Априловската гимназия;

В) с началото на Руско-турската освободителна война;

Г) провеждането на Великденската акция;

 

20. През лятото на 1868 г. в българските земи влиза четата на:

 

А) Панайот Хитов и Филип Тотю;

Б) Христо Ботев;

В) Хаджи Димитър и Стефан Караджа;

Г) Таньо Стоянов;

 

21. Посочете Вярното твърдение относно статута на новосъздадената българска държава съгласно Берлинския договор:

 

А) автономна област в рамките на Османската империя;

Б) васално трибутарно княжество;

В) суверенна държава;

Г) османо-руски кондоминиум;

 

22. Според Търновската конституция България е:

 

А) конституционна монархия;

Б) парламентарна република;

В) народнодемократична република;

Г) абсолютна монархия;

 

23. Кой е първият генерал-губернатор на Източна Румелия:

 

А) Гавраил Кръстевич;

Б) Захари Стоянов;

В) Алеко Богориди;

Г) Марко Балабанов;

 

24. При кого е установен “Режимът на пълномощията”?

 

А) цар Борис ІІІ

Б) княз/цар  Фердинанд

В) княз Александър І Батенберг

Г) цар Симеон ІІ

 

 

25. Коя от посочените държави Не участва в създадения през 1912 г. Балкански съюз?

 

А) Черна гора;

Б) Сърбия;

В) България;

Г) Румъния;

 

26. С кой договор на България е отнета Южна Добруджа?

 

А) Берлинския договор;

Б) Букурещки договор;

В) Лозански договор;

Г) Лондонски договор;

 

27. По време на мандата на кой министър-председател е извършен атентатът в църквата “Св. Неделя” от 16 април 1925 г.?

 

А) на Александър Цанков;

Б) на Андрей Ляпчев;

В) на Александър Стамболийски;

Г) на Васил Радославов;

 

28. Кое правителство забранява през 1934 г. политическите партии и организации?

 

А) на Александър Цанков;

Б) на Богдан Филов;

В) на Кимон Георгиев;

Г) на Георги Кьосеиванов;

 

29. България губи Западните покрайнини след:

 

А) Първата балканска война;

Б) Втората балканска (Междусъюзническа) война;

В) Сръбско-българската война;

Г) Първата световна война;

 

 

 

30. По време на Втората световна война България не обявява война на:

 

А) СССР;

Б) САЩ;

В) Германия;

Г) Англия;

 

31. Какво събитие е станало на посочената дата?

 

А) 17 юли 1393 г……………………………………………………………………………….

Б) 2 януари 1835 г……………………………………………………………………………..

В) 3 март 1878 г………………………………………………………………………………..

Г) 22 септември 1908 г…………………………………………………………………………

 

32. Подредете в хронологически ред етапите от политическата биография на Стефан Стамболов:

министър-председател, регент, апостол, председател на Народното събрание.

 

33. Обяснете съдържанието на изброените понятия:

 

А) монархия –

 

Б) тимар –

 

В) еснаф –

 

Г) стачка -

 

34. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската история, който съответства на неговото съдържание:

 

А) книжовна школа –

 

Б) легия –

 

В) протекционизъм -

 

Г) регентство –

 

35. Срещу всяко определение напишете съответстващия му термин (политеизъм, диван, конституция, интеграция):

 

● почитане на много божества –

 

● обединяване в едно цяло на отделни части –

 

● султанският съвет, имащ характер на съвещателен орган на управлението –

 

● основният закон на държавата, установяващ принципите на автономно политическо управление –

36. Попълнете пропуснатите в текста понятия:

 

„...Князът на българите приел светото кръщение.

Той бил замислил да стане християнин миналата година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и

 бедствия сред народа на царството. Недоволни от това, неговите .............

(А) разбунтували народа против него, за да го погубят. И тъй, колкото били в десетте ............. (Б), те се събрали около двореца му.”
/Из Бертински анали, западна хроника от ІХ век/

 

 

37. Изберете подходящото заглавие на предложената карта:

 

● Балканите през средата на XV – първата половина на XVII в.;

● Българските земи през средата на XV – началото на XVII в.;

● Европейският югоизток през втората половина на XV – първата половина на XVII в.;

● Балканите през средата на XIV – началото на XVII в.;

● Българските земи през средата на XVI – началото на XVII в.;

● Европейският югоизток през средата на XV – началото на XVIII в.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Фрагменти от кой документ са цитирани по-долу? Коя е точната дата на издаването му и какво е значението на събитието, което ознаменува той?

 

Чл. 1. Ще се образува една особена юрисдикция под името Българска екзархия, която ще обема по-долу изброените митрополитски и епископски епархии и други места.

Чл. 10. Духовната юрисдикция на Българската екзархия обема: Русенската, Силистренската, Шуменската, Търновската, Софийската, Врачанската,...Нишката, Пиротската...Велешката, Варненската епархия /без града Варна и без близо двадесетте села до Кюстенджа, чиито жители не са българи; Сливенския санджак без градовете Анхиало о Поморие... “

 

 

 

39. Кой кой е? Разгледайте изображенията и отговорете на поставените задачи.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Отбележете под портретите имената на всеки от министър-председателите.

 

2. Подредете имената им по хронологичен ред на управление:

1.                                                       

2.                                           

3.                               

4.                   

 

3. По време на чий мандат е обявена независимостта на България?

40. Напишете /в обем до три страници, с много кратък увод, спазване на хронологията и кратко заключение/ отговор на историческия въпрос:

Как цар Калоян постига укрепване и международно признаване на българската държава?

При отговора вземете под внимание следните подвъпроси:
1. Кога и при какви обстоятелства Калоян заема търновския престол?
2. Какви действия предприема цар Калоян, за да неутрализира болярската опозиция и да стабилизира България?
3. Какви политически и военни действия предприема цар Калоян срещу Византия за завършване на освободителното дело?
4. Защо цар Калоян сключва уния с Римската църква и кои са последиците от църковния съюз?
5. Какви са отношенията на цар Калоян с Латинската империя и какво е значението им за цялостното развитие на политическия живот на Балканите?