ПРИМЕРНИ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

 

 

  1. Колко електрона се съдържат в найвъншния слой на атомите на сярата, кислорода и аргона съответно?

а) 4, 5 и 8 електрона             б) 6, 4 и 6 електрона

в) 6, 6 и 8 електрона             г) 2, 6 и 8 електрона

 

  1. Посочете електронната конфигурация на възбуденото състояние на въглерода

а) 1s22s12p3        б) 1s22s22p3        в) 1s22s12p2       г) 1s22s02p8

 

  1. Коя от посочените особености не е характерна за химичното равновесие:

а) химичното равновесие зависи от условията, при които се намира системата

б) химичното равновесие е подвижно

в)  химичното равновесие зависи от пътя и начина за постигането му

г) при химичното равновесие скоростта на правата и обратна реакции са равни

 

  1. При кой от следните процеси неутрализацията протича докрай

а) Cu(OH)2 + HNO3

б) Ba(OH)2 + H2SO4

в) KOH + CH3COOH

г) NH4OH + H2CO3

 

5. Посочете общата формула на хомоложния ред на алканите:

а) CnH2n+2     б) CnH2n         в) CnH2n-2            г) CnH2n-1

 

6. При окисление на етилбензен се получава:

а) бензоена киселина, въглероден диоксид и вода

б) въглероден диоксид и вода

в) бензен

г) 2,4,6 тринитротолуен

            Изразете взаимодействието с химично уравнение

            .....................................................................................................................

 

7. С кой от посочените реактиви може да се различи глюкоза от захароза:

а) оцетна киселина

б) амонячен разтвор на дисребърен оксид при нагряване

в) меден дихидроксид при стайна температура

г) калциев дихидроксид

 

8.   Нишестето е:

а) деказахарид

б) полизахарид, изграден от b-глюкозидни остатъци

в) полизахарид, изграден от a- и b-глюкозидни остатъци

г) полизахарид, изграден от a-глюкозидни остатъци