ПРИМЕРНИ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

 

1. Абиотични фактори наричаме:

А) всички фактори, които влияят върху човека

Б) факторите на неорганичната среда

В) дейностите на човека, които причиняват изменения в природата

Г) взаимодействията между организмите

 

2. Определете кои три от изброените клетъчни структури са характерни за еукариотните клетки.

1. клетъчна мембрана

2. цитоплазма

3. нуклеоид

4. рибозоми

 

3. Коя от фазите на митозата е изобразена на рисунката?

 

а) профаза

б) метафаза

в) анафаза

г) телофаза

 

4. На схемата е представено дихибридно кръстосване. Попълнете липсващите генотипове в F2, означени на схемата с 1, 2, 3, 4.

P ААВВ х ааbb

F1 AaBb

F2

 

5. Попълнете празните места в твърденията, като избирате от фразите в дясната колона.

(Отговора въведете чрез съответните цифри)

 

Твърдения

А) Оплождането при животните е

външно и вътрешно в зависимост от: ..

Б) Възпроизводството на себеподобни е

неразривно свързано с ...

В) Организмите са автотрофи и

хетеротрофи в зависимост от ...

Г) Вертикалната структура на

биоценозата е приспособяване за .

Д) Регенерецията е . на повредени

или изхабени части на организма.

1. по-пълноценно усвояване на

ресурсите на средата

2. мястото на извършване на

оплождането

3. процес на възстановяване

4. начина на хранене

5. процеса размножаване

 

6. Вярно ли е твърдението:

В клетките на животните, размножаващи се по полов път, гаметогенезата и

оплождането осигуряват запазване броя на хромозомите непроменен?

Обосновете отговора си.

Отговор:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................