ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ

   6600 Гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 26

 

   PLOVDIV UNIVERSITY LYUBEN KARAVELOV BRANCH KARDZHALI

   26 Belomorski Bd.

   Tel./fax. 0361/65266; e-mail: uni_kj@mbox.contact.bg

 

 

 

ФИЛИАЛЕН СЪВЕТ

 

 П Р О Т О К О Л  № 2 /27 ЮНИ 2011 ГОДИНА

 НА ПУ – Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали

 

РЕШЕНИЯ:

 

 

 

     Днес, 27 юни 2011 година в Заседателната зала на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” град Пловдив се проведе заседание на Филиалния съвет на Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали.

 

На заседанието присъстваха:

 

проф. дфн Иван Куцаров

проф.дин Людмил Спасов

доц.д-р Иван Чобанов

доц.д-р Желка Генова

доц.д-р Максим Захариев

проф.дпн Веселин Василев

проф.дбн  Мима Николова

доц.д-р Дора Щерева

доц.д-р Ваня Найденова

Мария Щерева

По уважителни причини отсъстваха:

 

доц.д-р Запрян Козлуджов – в отпуск

доц.д-р Иван Иванов – в отпуск

проф.дпн Пламен Радев – в командировка

доц.д-р Атанас Донев – на учебна практика

доц.д-р Грозданка Ленкова – в отпуск

 

 

От заседанието отсъстваха:

 

доц. д-р Димитър Мекеров

доц.д-р Дора Левтерова

доц.д-р Живко Иванов

доц.д-р Владимир Янев

доц.д-р Минчо Сандалски

доц.д-р Соня Игнатова

доц.д-р Красимира Кръстанова

доц.д-р Димо Чешмеджиев

 

   Съставът на Филиалният съвет се редуцира с 5 души.

 

   Присъстващи 10, отсъстващи 8. Има кворум и заседанието може да се проведе.

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

·     Гласуване на хонорувани лектори за учебната 2011/2012 година.

·     Гласувани на комисии за държавни изпити /Юнска и Септемврийска сесия на  учебната 2010/2011 година/

·     Гласуване на централната комисия за КСК 2011 година.

·     Гласуване на доклад за следакредитационен контрол на специалност ЕКОЛОГИЯ и ООС.

·     Разни

 

 

 

РЕШЕНИЯ:

 

1.          ФС гласува лектори за учебната 2011/2012 година, както следва:

 

ЛЕКТОРИ

ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

В СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ООС”

 

 

 

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

 

лекции

упр.

Доц. д-р Е. Георгиева

Цитология

30

2х30+10

 

Хистология и  ембриология

30

2х30+10

Доц. А. Димитров

Обща и неорганична химия

45

10

К. Текелиева

Чужд език

0

45

доц. И. Димитрова

Анатомия и морфология на  растенията

45

10

 

Екология на растенията

30

10

доц. Ат. Донев

Зоология на безгръбначните животни

45

10

 

Теренна практика по Зоология на безгръбначните животни – 10 дни

0

50

 

Биологични методи на борба срещу неприятелите на растенията

 

30

 

10

д-р Хр. Малакова

Аналитична химия и инструментални методи

45

10

доц. И. Велчева

Замърсяване на водите и методи за пречистване на отпадни води

15

10

 

Екология

45

10

доц. Б.Боянов

доц. Сн. Магаева

Технологии за пречистване на флуиди

30

10

доц. Д. Янчева

Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите

30

2х30+10

доц. Д. Янчева

доц. Ж. Стайкова

Екологичен мониторинг

 45

30+5

30+5

Проф. дбн М. Николова

Анатомия на човека

45

10

Доц.д-р Р. Младенов   

Систематика на растенията

45

10

Проф. дбн Д. Митев   

Зоология на гръбначните животни

45

2х45+10

 

Теренна практика по Зоология на гръбначните животни – 10 дни

0

50

Доц. д-р Ил. Илиев     

Гл. ас.д-р Т. Василева

Обща и екологична биохимия

 

60

10

2х60

Доц.  С. Костадинова 

Микробиология

30

10

 

Екология на микроорганизмите

30

10

Гл. ас. Т. Гирова

Микробиология

 

2х45

Гл. ас. Д. Георгиев      

Екология на микроорганизмите

 

2х30

Доц. Ж. Жеков            

Физиология на  растенията

45

10

 

Екологично законодателство и норми

30

15+10

Проф. П. Попов            

Обща и популационна генетика

45

10

 

Теории на еволюцията

45

10

Доц. д-р Евг. Иванова

Доц. д-р Т. Стайкова

Обща и популационна генетика

 

45

45

Гл. ас. д-р Ив. Тенева

Доц. д-р В. Томов

Биоресурси

15

15

10

Доц. д-р В. Гочев        

Технологии за обработка на твърди отпадъци

30

2х30+10

      

Екологични биотехнологии

45

2х45

Гл.ас. д-р Ириков       

Управление на опазването на околната среда - ІІІ и ІV курс /поток/

45

2х15+10

Доц. дсн С. Наимов   

Молекулярна биология

45

2х30+10

Доц. д-р А. Стоянова 

Биогеография

30

15+10

 

Биологични методи на борба срещу неприятелите на растенията

 

2х15

Гл.ас.д-р Й. Хубенова 

Екологична биохимия

30

2х30+10

д-р Е. Семерджиева - ФПУ

Математика

30

 

 

Физика и физични методи на пречистване

30

 

 

Информационни технологии

15

 

гл.ас. Д. Арнаудова - ФПУ

Физиология на  животните и човека

45

 

 

 

КАТЕДРА “ФИЛОЛОГИИ”

ЛЕКТОРИ за учебната 2011/12 г.

 

ЛЕКТОР

УЧ. ДИСЦИПЛИНА

ЛЕКЦИИ

Доц. Козлуджов

Увод в литературната теория

45/90

Доц. Иван Чобанов

Увод в общото езикознание

45/90

Доц. В. Маровска

Съвременен бълг. език /Стилистика/

30/60

Доц. К. Куцаров

Съвременен български език /Фонетика/, /Морфология/

Съвременен български език

30/60 

60/120

45/90

Доц. Д. Чешмеджиев

Старобългарска литература

30/60

Д-р Т. Гайдарова

Съвременен бълг. език /Лексикология/

30/60

 

Съвременен бълг. език /Синтаксис/

30/60

Д-р А. Странджева

Български фолклор

Българска възрожденска литература

30/60

60/120

Проф. дфн К. Лукова

Антична и западноевропейска литература

60/120

 

Доц. П. Гарушева

МОБЕ

30/60

Доц. С. Райчева

МОЛ

30/60

Д-р Самалиева

Съвременен английски език /Фонетика/

Съвременен английски език /Лексикология/

30/60

 

30/60

Доц. Св. Станчев

Съвременен английски език /Синтаксис/

60/120

 

 

 

Съвременен английски език /Морфология/

45/90

 

Д-р Д. Дженкинс

Американска литература

Детска литература на АЕ

30/60

30/60

Д-р А. Аспарухов

Нова английска литература

Стара английска литература

Английска литература – Романтизъм

60/120

45/90

45/90

Д-р Илиев

Старобългарски език

Историческа лингвистика

30/60

45/90

Д-р Горчева

 Българска литература (от Освобождението до края на І св.в.)

Българска литература (след края на Ісв.в.)

30/60

 

75/140

Д-р Р. Минкова

Детска литература на НЕ

  30/60

 

 

КАТЕДРА “ПЕДАГОГИКА”

ЛЕКТОРИ за учебната 2011/2012 година

Лектори

Уч. дисциплини

Семест-ри

Лекции

Доц. К. Куцаров

Съвременен бълг. език

І,ІІ

90/180

Доц. Чобанов

Езикознание

ІІ

45/90

Проф. Пл. Радев

Дидактика

Педагогика

История на педагогиката и бълг. образованиие

III  и IV

V

           ІІ

 

 

60(120)

30/60

30/60

Проф. В.Василев

Обща психология

I

30(60)

 

Психология на развитието

II  и III

60(120)

 

Психология на обучението

IV

30(60)

проф. Б.Дамянов

Основи на изобразителното изкуство

I

15(30)

 

Методика на обучението по изобраз.изкуство

V

30(60)

Проф. Е. Рангелова

Теория на възпитанието

Основи на педагогиката

ІІІ

І

30/60

30/60

Доц. Е.Арнаудова

Основи на музикалната грамотност

Основи на музиката

I

І

30(60)

15/30

Доц. Арнаудова

Методика на обучението по музика в НУ

ІV

30/60

проф. Д.Левтерова

Интеграция на ученици със спец. образов. потребности

III

30(60)+15

 Доц. Р.Кожухарова

Математика I и II част

I и II

60(120)

 Доц. Р.Кожухарова

Методика на обучението по математика в НУ

30/60+30

Доц. Р.Танкова

Методика на обуч.по бълг.език  в НУ

VI

30(60)

проф. М. Иванова

Методика на технологичната култура

VІ

30/60

 проф. В. Маргаритов

доц. Й. Йотов

ТМФВ

ІV

30/60

Д-р Елисавета Семерджиева

Човек , природа, общество – І ч.

ІІІ

30/60

Доц. Шопов

Човек , природа, общество – ІІІ ч.

30/60

Д-р Събева

Предучилищна педагогика – І ч.

І

30/60

Маргарита Демирева

Хоспитиране и текуща педагогическа практика

Преддипломна педагогическа практика - АЕ

 

65

Светла Запрянова

Хоспитиране и текуща педагогическа практика

 

25

Екатерина Георгиева

Английски език

-

150

 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИ за учебната 2011/12 г.

 

специалност БЕИ 

 

ЛЕКТОРИ

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ЛЕКЦИИ

Доц. Д. Ботева

Стара история

Тракология

45/90

15/30

Доц. Тодорова

Бълг. етнология

30/60

Проф. Кузманова

История на балканските народи (15-17 в.)

60/120

Доц. Нейкова

 Архивистика

30/60

Проф. Цв. Георгиева

История на България /15-17 в./

45/90

Проф. Овчаров

Д. Коджаманова

Археология

45/90

Доц. Русев

Историография

45/90

 

 

ЛЕКТОРИ за учебната 2011/12 г.

 

Специалности Стопанско управление, Туризъм

ЛЕКТОРИ

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ЛЕКЦИИ

УПРАЖН.

проф. И. Иванов

Основи на управлението

Икономика на предприятието

Стратегически мениджмънт

30/60

30/60

30/60

15

30

30

Доц.Ж. Генова

Социология

Организационно поведение

Местна власт и местна администрация

30/60

30/60

30/60

15

15

Проф. Овчаров

Д. Коджаманова

Археологическите паметници като обект на културно-исторически туризъм

Античното наследство по българските земи

45/90

 

 

30/60

 

Доц. М. Нешков

Въведение в туризма

Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта

Икономика на туристическото предприятие

45/90

 

 30/60

30/60

30

 

30

 

Доц. Р. Рачев

Право в туризма

45/90

30

Доц. Ст. Маринов

Маркетинг в туризма

 45/90

 

 30

Доц. Цоников

Управление на малкия и среден бизнес в туризма

30/60

 

 Д-р Ириков

Екология и природоползване в туризма

30/60

 

 

Доц. И. Марков

Туристически ресурси

30/60

15

Доц.  Мукова

Търговско право   

Основи на правото

30/60

45/90

 

Доц. Л. Мермерска

Публични финанси

 

45/90

 

Доц. В. Бошнаков

Корпоративни финанси

30/60

 

Проф. Василев

 Трудово право

      30/60

      15

Доц. Ст. Хаджиев

Икономически теории

 Макроикономика

30/60

30/60

15

30

Доц. С. Игнатова

Микроикономика

Международна икономика

30/60

30/60

30

15

Доц. Захариев

Маркетинг

Данъци и данъчна политика

Стратегически маркетинг

45/90

30/60

30/60

15

15

Доц. Русев

Количествени методи в управлението

30/60

 

Проф. Мургов

Счетоводство

45/90

30

Проф. Стаматов

Психология на управлението

30/60

 

Доц. К. Марков

Държавна власт и държавна администрация

Логистика

Управление на качеството

45/90

 

30/60

30/60

15

 

 

Доц. Белева

Европейско политическо сътрудничество и интеграция

30/60

15

Доц. Чешмеджиев

 Византийско културно-историческо наследство

45/90

 

 

 

Доц. Кръстанова

Културата като ресурс на туризма и културните дейности

30/60

 

Доц. Шнитер

История и антропология на религиите

30/60

 

Доц. Криворов

Опазване на културно-историческото наследство

30/60

 

Проф. Геров

Теория на системите

45/90

 

Доц. И. Костова

 Цени и ценова политика

Стокови борси

30/60

 30/60

30

Доц. Николай Тенев

Планиране и прогнозиране

Анализ на стопанската дейност

 30/60

30/60

 15

30

проф. Попчев

гл.ас. Ст. Златев

Анализ на риска  

30/60

30

Д-р Н. Марин

 Право на ЕС

30/60

 

Доц. М. Станин

 Търговска марка и търговия с интелектуална собственост

30/60

 

Доц. Х. Николов

Пари и банкова система

30/60

 

Д-р Б. Балинов

Икономика и опазване на околната среда

30/60

 

доц. Надя Бояджиева

Права на човека

Проблеми на регионалното сътрудничество

30

 

30

 

Д-р И. Докузова

Математика

Статистика

60/120

30/60

 

Милена Базлянкова

Английски език

-

120

 

Преподаватели на ОТД във Филиал „Л. Каравелов” с образователна и научна степен „доктор”

Преподавател

дисциплина

хорариум

Д-р Д. Пенкова

 Туристическа политика

Психология на общуването и туристическото поведение

Бизнес комуникации и РR в туризма

30/60

30/60

 

45/90

 Д-р Д. Димитрова

История на управленската мисъл

Управление на човешките ресурси

Бизнес комуникации

45/90

30/60

 

 

30/60

Д-р Илиев

Старобългарски език

Историческа лингвистика

30/60

45/90

Д-р Горчева

 Българска литература (от Освобождението до края на І св.в.)

Българска литература (след края на Ісв.в.)

30/60

 

75/140

Д-р Елисавета Семерджиева

Човек , природа, общество – І ч.

ІІІ

Д-р Иванова

Съвременна (най-нова) обща история

История на България (след ІІ св.в.)

Музейно дело

Странознание

60/120

 

45/90

15/30

30/60

Д-р Д. Борисов

История на България (Възраждане)

Нова обща история

45/90

45/90

Д-р Д. Димитров

История на Византия

Средновековна обща история

45/90

60/120

 

 

 

2. Филиалният съвет гласува Комисиите за държавни изпити за учебната 2010/2011 година

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ  - юли/септември 2011 год.

 

І .   КОМИСИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

доц. И. ЧОБАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. К. Куцаров - член

доц. В. Маровска – член

доц. Ж. Иванов - член

 

 

ІІ.    КОМИСИЯ – СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ

 

ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. Ж. Генова – член

доц. М. Захариев – член

 

 

ІІІ. КОМИСИЯ ПО ИСТОРИЯ

 

 ПРОФ. ДИН Л. СПАСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 доц. д-р Гр. Ленкова – член

д-р Д. Димитров – член

д-р Д. Борисов - член

 

 

ІV.    КОМИСИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК

           

доц. д-р Дора Щерева – ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. д-р Св. Станчев - член

д-р А. Аспарухов - член

д-р Радослава Минкова – член

гл.ас. Р. Михов – член

гл.ас. Н. Генков – член

гл.ас. А. Николов - член

VІ КОМИСИЯ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ

 

ДОЦ. РУМЯНА КОЖУХАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. Р. Танкова - член

проф.  Б. Дамянов – член

доц. Т. Бурдева – член

проф. М. Иванова – член

доц. Найденова – член

доц. Щерева – член

доц. Арнаудов – член

гл.ас. Станков - член

 

 

 

VІІ КОМИСИЯ ПО ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

ПРОФ. ДПН  ПЛ. РАДЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. В. Василев – член

проф. Рангелова – член

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ООС

ДОЦ. А. ДОНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. М. Николова

Доц. Р. Младенов

Доц. И. Димитрова

Доц. В. Найденова

 

КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЯ

ДОЦ. А. ДОНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. М. Николова

Доц. Р. Младенов

           
КОМИСИЯ ПО ХИМИЯ

ДОЦ. А. ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. В. Найденова

Доц. Е. Хорозова

Доц. Б. Боянов

Доц. М. Златанов

 

  КОМИСИЯ ПО МАТЕМАТИКА

ПРОФ. Н. НАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. Г. Джелепов

Д-р И. Докузова

Гл.ас. Д. Дончева

 
КОМИСИЯ ПО ФИЗИКА

ДОЦ. А. МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. С. Маринова

Доц. С. Николов

Д-р И. Попов

Д-р Е. Семерджиева

 

3. Филиалният съвет гласува състава на централната комисия за КСК 2011 година

 

проф. Дин Людмил Спасов – председател

доц. Д-р Дора Щерева – зам. председател

доц. Д-р Ваня Найденова – зам. председател

Мария Щерева – член

Мария Жеилязкова - член

Юмюгюл Кадир – член

Татяна Иванова – член

Надя Бодурова – член

   Група за подготовка на рекламни материали, за организиране на срещи с кандидат-студенти по училища и участие в кандидатстудентски борси: гл. Ас. Величка Георгиева, гл.ас. Марагрита Атанасова, гл. Ас. Десислава Арнаудова  и Милка Вертер.

 

 

4. ФС приема доклада за изпълнение на препоръките, направени от постоянната комисия по природни науки, математика и информатика, при програмна акредитация на професионално направление 4.3. “БИОЛОГИЧНИ НАУКИ, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКОЛОГИЯ  и ООС” в ПУ – Филиал “Любен Каравелов Кърджали.

 

 

5. ФС  прие  единодушно прие рамките на учебния процес за учебната 2011/2012 година, както следва:

 

 

РАМКИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

2011 – 2012 год.

Откриване на учебната година: 7 септември 2011 год.

Зимен семестър: 7 септември – 16 декември 2011 г.

Коледна и новогодишна ваканция: 19 декември 2011 – 1 януари 2012 г.

Януарска изпитна сесия: 16 януари 2012 – 10 февруари 2012 г.

Летен семестър: 13 февруари 2012 – 25 май 2012 г.

Великденска ваканция: 15 април - 18 април 2012

Лятна изпитна сесия: 28 май 2012 – 22 юни 2012 г.

Поправителна сесия: 25 юни 2012 – 20 юли 2012 г.

 

6. На основание чл.17 от Закона за развитие на академичния състав на Р България, чл.44, ал.2 от Правилника за прилагане ЗРАСРБ и чл. 55, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния състав на П У “Паисий Хилендарски” реши да назначи на длъжността “асистент по биология” към катедра “Природни науки” Павлина  Маринова Стайкова.

 

 

7.  ФС единодушно реши да се финансира издаването на учебник “Човек и природа” – част “Физика и астрономия” с автор д-р Елисавета Семерджиева и да се заплати хонорар на рецензента.

   /предложението на катедрата и рецензията се прилагат към протокола/.

 

8. ФС Приема  доклада самооценка за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по Стопански науки и управление при НАОА, направени при програмната акредитация на професионално направление 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Ю. Кадир/