КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

 


 

 

 

 


    Завършилите специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” получават образователно- квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, детски учител и детски учител по чужд език".
Специалността подготвя кадри по хибридна специалност – предучилищна педагогика и чужд език. Дублетният й характер дава възможност за по-широка бъдеща реализация. Подготовката на педагози в две научни направления е показала своята ефективност и приложимост в практиката. Те могат да бъдат детски учители по чужд език в общинските и частните детски градини, в курсовете, школи и алианси за ранно чуждоезиково обучение. Придобилите тази професионална квалификация могат да извършват и други научно -методически и организационно- управленски дейности както в системата на образованието, така и в институции, имащи образователно- просветни функции. Бакалавърът по “Предучилищна педагогика и чужд език” изгражда в хода на обучението си умения и компетентности да организира и провежда:
 

- възпитателно взаимодействие с деца от предучилищна възраст в детски заведения /държавни, частни, специализирани и профилирани/;
- чуждоезиково обучение по съответен език: английски, френски, немски, руски.


Възможностите за реализация са в следните направления:

- предучилищен педагог и учител в детската градина;
- учител по чужд език ;
- педагог в детска ясла;
- педагог- психолог в обединено детско заведение;
- преподавател в центрове за работа с деца и детски школи;
- конкурсна административно-управленска длъжност;
- конкурсна научна длъжност;
- длъжност в езиковите центрове и школи, в институции за масова и художествена комуникация.

 

ПРЕЗ 2013 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №21/16.07.2013 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 9.08 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.