КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

 


 

 

 

 

  Основна цел на обучението по специалност “Начална училищна педагогика и чужд език” (НУПЧЕ) е подготовката на педагогически кадри с висше образование и образователно-квалификационна степен Бакалавър за системата на начално образование в България. Професионалната квалификация “Педагог, начален учител и учител по чужд език” дава възможност на завършилите студенти да бъдат правоспособни учители по всички учебни дисциплини и по чужд език в началната училищна степен, в школи, курсове и алианси по ранно и начално езиково обучение. Те се подготвят да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно просветни функции.

  Специалността подготвя кадри по хибридна специалност - начална педагогика и чужд език. Дублетният й характер дава възможност за по-широка бъдеща реализация. Подготовката на учители в две научни направления е показала своята ефективност и приложимост в практиката. В този смисъл специалността е отговор на държавната образователна политика за ранно чуждоезиково обучение в начална степен.

  С оглед на специфичността на Кърджалийския регион и нуждата от нов тип кадри, присъствието на специалността в рамките на Филиала отговаря на пазарните нужди и е съобразена с новите обществени реалности.

  Обучението на студентите по специалност НУПЧЕ се провежда според необходимата учебна документация по образователно-кавалификационна степен и форма на обучение. За целта са разработени квалификационна характеристика, учебен план и програми, чието съдържание и качество са в съответствие с целите на ОКС в професионално направление “Педагогически науки” (1.2.Начална училищна педагогика и чужд език). Осигурени са условия за професионално-практическата подготовка на студентите.

 ПРЕЗ 2013 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №21/16.07.2013 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „НАЧАЛАНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 9.08 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.