КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”

 
 

 

 

 

 

Специалност "История и английски език" в ПУ Филиал „Любен Каравелов” - Кърджали се основава на българските образователни традиции, свързани с качественото обучение, иновативните изследвания и конкурентните предимства на завършилите в пазара на идеи и продукти.


Организацията на обучението е съобразено с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11. 2016 г.


Обучението в специалността се оформя около два основни фундамента: История и Чуждоезикова подготовка, които са равномерно разпределени, равноправно поставени и в непрекъсната връзка помежду си.Това гарантира не само отличната подготовка на студентите, но и непрекъснатото разширяване и обогатяване на знанията и уменията. Завършилите специалност "История" ще могат да се реализират като:


• уредници в национални, регионални и общински музеи и музейни сбирки с различен профил; специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите;


• преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера още в сферата на: научните институти, висшето образование, туризма, обществената администрация (българска и европейска), фондации и неправителствени организации.


СПЕЦИАЛНОСТТА „ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” Е АКРЕДИТИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... С ОБЩА ОЦЕНКА 9.10 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.