Филиален съвет (утвърден с решение на АС протокол №29/16.07.2018 г.)

 


1. Проф. д-р Илиана Велчева – председател на ФилС


2. Проф. д-р Велизар Гочев


3. Доц. д-р Ваня Найденова


4. Доц. д-р Дора Щерева


5. Доц. д-р Елисавета Семерджиева


6. Ас. д-р Костадинка Тодорова


7. Ас. Величка Георгиева


8. Олга Стоянова – Гл.счетоводител


9. Татяна Иванова – Н-к на Учебен отдел


10. Красимира Драгиева - УЧР


11. Петя Зенгин – студентка