ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във

Филиал – гр. Кърджали за академичната 2019/2020 г.

Общ брой финансирани мобилности за филиала - 2

 

Държава

Приемащ университет

Макс. брой финансирани дни за 1 мобилност

Област на знание

Дневен грант (евро)

Транспортни разходи

(евро)

ТУРЦИЯ

Trakya University – Edirne

12

Чужди езици, история и археология, биология, Мениджмънт, туризъм

140

 

180

 

МАКЕДОНИЯ

Унив. Щип

10

Педагогика, история и археология, чужди езици, мениджмънт, екология

140

180

 

 

I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Факултета (на щат в ПУ или хонорувани). В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

·         е съществена част от учебната програма на приемащата институция;

·         води до разработване на нови учебни материали;

·         ще доведе до повишаване на професионалните компетентности на кандидата;

·         ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;

·         е реализирана от млади и изявени преподаватели.

 

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Директора молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, в срок  до 9 декември 2019 г. в деловодството на Филиала.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Филиален съвет в присъствие на филиалния Еразъм координатор. Ако член на Филиалния съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Филиалния съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок най-късно до 1 седмица след заседанието.

Селекцията на преподавателите трябва да приключи и да се отчете в Международен отдел до 31.01.2019 г.

IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се предава в Международен отдел (МО) за подпис от Институционалния Еразъм координатор, както и за изготвяне на командировъчна заповед. След подписването на заповедта, МО се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път.

 

V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност на мобилността - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни.

Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително - независимо от продължителността на престоя.

Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

При реализирана мобилност с по-кратка от посочената в Договора за мобилност продължителност преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.