ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във

Филиал – гр. Кърджали за академичната 2017/2018 г.

Общ брой финансирани мобилности за филиала - 1

 

Държава

Приемащ университет

Макс. брой финансирани дни за 1 мобилност

Област на знание

Дневен грант (евро)

Транспортни разходи

(евро)

ТУРЦИЯ

Trakya University – Edirne

12

Чужди езици, история и археология, биология, Мениджмънт, туризъм

140

180

 

Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Филиала (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

Ø                  е съществена част от учебната програма на приемащата институция;

Ø                  води до разработване на нови учебни материали;

Ø                  ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;

Ø                  се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок  до 19.01.2018 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Директорския съвет в присъствие на филиалния Еразъм-координатор. Ако член на Директорския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Директорския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива), се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в ОМС на Радосвета Мишевска за изготвянето на командировъчна заповед. След подписването на заповедта в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път.

 

V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително - независимо от продължителността на престоя.

 Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

При реализирана мобилност с по-кратка от посочената в Договора за мобилност продължителност преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОРАДИ НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВАШИТЕ ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ДО ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ОДРИН, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МОЛЯ, В СРОК ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ДА ПРЕДСТАВИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ФИЛИАЛА (НА Г-ЖА Ю. КАДИР) ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС:

 

1)     STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT;

2)     Молбаза Еразъм+  визита с цел преподаване;

3)     Формуляр към кандидатстване за мобилност по програма „Еразъм“ на академичния състав на ФФ (препоръчителен).

 

За повече информация и допълнителни въпроси:

гл. ас. д-р Ваня Иванова

e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg; телефон: 0884 280 113