КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

 


 
 

 

 

Разкриването на тази нова за страната специалност се аргументира от значимите проблеми на нашето съвремие, подложено на мощното влияние на антропогенния фактор, проблеми, които в голяма степен са свързани с опазването на компонентите на околната среда.

 

Обучението в ОКС „Бакалавър" по специалност “Биология и управление на природните ресурси” има за цел да даде на студентите широ¬ки познания в сферата на биологията, екологията и управлението на природните ресурси. У студентите се формират умения да откриват и анализират актуални проблеми в областта на опазване и управление на природните ресурси и да предлагат ефективни начини за решаването им.

 

В хода обучение се цели да се придобият и уме¬ния за обработване и интерпретиране на количествена информация, за планиране и извършване на ла¬бораторни и полеви изследвания, работа с нормативни документи и възможности за управление на екипи и организации, работещи по проблемите на опазване на околната среда и управление на природните ресурси.

 

След края на обучението си, завършилите тази специалност ще бъдат професионално подготвени за работа в контролни и изследователски лаборатория и на терен, в държавни институции (общински служби по екология и управление на отпадъците), в общински и частни фирми, лесничейства, горски и ловни стопанства и неправителствени организации, ангажирани с използване и управление на природните ресурси, както и в други професионални области, изискващи нтегриран подход към опазване и съхраняване на биологичните, химичните и физичните ресурси на околната среда.ПРЕЗ 2014 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №9/14.04.2014 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „БИОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 9.41 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.