ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ПРИ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ

 

Езиковият център е структурно звено на ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, който включва преподаватели по български език и чужди езици, които са членове на академичния състав на Филиала и се развива като експертна структура в областта на преподаването и изследването на български език, чужди езици и култури.

 

Задачите на центъра са:

- Чуждоезиково обучение на студентите и преподавателите на ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали;

- Чуждоезиково обучение на български граждани;

- Обучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език;

- Интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми за обмен;

- Езиково консултиране на преподаватели от ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали при разработката на национални и международни проекти;

- Подготовка на ученици за ДЗИ по български език;

 

Структура на центъра:

- Ръководител на Центъра;

- Организатор;

- Координатори по отделните езици (български, английски, немски, френски, руски и гръцки езици).

Екипът на Центъра може да си сътрудничи и с външни експерти в областта на провежданите изследвания и преподаваните езици.

 

Езиковият център предлага курсове по:

- Български език

- Английски език

- Немски език

- Френски език

- Руски език

- Гръцки език

 

Ценова рамка

Обучението се осъществява по цени утвърдени от ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, както следва:

- Цената за обучение на студенти от ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, за един модул (30 часа) 72 лева;

- Цена за полагане на изпит и издаване на сертификат приложение към университетските дипломи: 18 лева;

- Цена за обучение на български граждани, които не са студенти в ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, за един модул

    (30 часа) 120 лева;

- Цена за полагане на изпит и издаване на сертификат: 18 лева.

Занятията се провеждат два пъти седмично по споразумение между курсистите и преподавателите и с оглед на свободните зали.

 

За контакти

Ръководител на центъра : доц. д-р Дора Щерева, e-mail: dora_sht@abv.bg, 0888449630