ИЗДАНИЯ
 

ОПИТНО-ПРИЛОЖНАТА И ДИАГНОСТИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

Автор: Людмила Генкова, Ваня Найденова

Издателство «Дъга-ВК»
Обем – 200 с.
Година на издаване - 2003
ISBN 954-9634-19-1


Книгата е предназначена за преподаватели, учители и студенти по различни специалности с повишени творчески интереси и амбиции за провеждане на конкретно методическо изследване върху собствената им педагогическа дейност с оглед подобряване на резултатите от нея. Представени са теоретични постановки и концептуални идеи за същността, методиката и организацията на изследване върху конкретен методически проблем чрез опитна и диагностична дейност.
Използвани са множество таблици, схеми и примери, за да се разкрият възможностите за правилна ориентация и провеждане на методическото изследване - от избора на проблем, разработване на план-програма и на необходимия инструментариум, до тяхното прилагане и обобщаване на получените резултати в съответен научен продукт, най-често под формата на писмени разработки или дипломни работи за придобиване на I, II и III професионално-квалификационна степен от учителите.

Теоретико-приложната насоченост на книгата позволява тя да се използва и като учебно пособие от студенти, специализанти и докторанти за подготовката им при изучаване на дисциплината "Основи на методическото (педагогическо) изследване".

„Той (трудът) безспорно ще бъде полезен за широк кръг учители и преподаватели, а също за студенти, подготвящи се за учители, за магистранти и докторанти. Особено ценно в него е съчетаването на теоретичното изложение с практико-приложната страна на научния инструментариум. В него се съдържа ценна теоретико-приложна информация не само за учителите по химия, а и за всички останали учители и дейци в областта на образованието".
Проф. д-р Петър Петров
 


< НАЗАД >