ИЗДАНИЯ
 

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.
ПЛОВДИВ, 24-25 ОКТОМВРИ 2008

ТОМ І. АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРА


Авторски колектив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"


Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
Обем: 455 с.
Година на издаване - 2009
ISВN 978-954-423-529-1


В сборника са включени доклади и научни съобщения изнесени на Научната конференция с международно участие под надслов „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно – историческите проучвания, проведена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 24-25 октомври 2008 г. Том І съдържа тематично подредени материали от секция „Археология и култура”.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор
Илка Петкова. За жизнения път и творческото дело на доцент д-р Иван Джамбов

Стоян Попов. Библиографска справка за трудовете на доц. д-р Иван Джамбов.

Димитър Овчаров. Археологията като културен феномен

Е. А. Шинаков. Компаративно – типологический анализ „варварской” государствености на Руси и в Болгарии

А. А. Чубур. „Великий потоп” в археологическом контексте Восточной Европы

Васил Николов. Ретроспекция на солта

Светлана Венелинова. Мъжка антропоморфна фигурка от Североизточна България

Иванка Дончева. Играта на коттабос в древна Гърция
Василка Герасимова. Tegulitium

Иво Топалинов. Кой е C. Scentius Celer от надгробната плоча от Пловдив

Мая Мартинова – Кютова. Римската и късноантична фортификационна система на Филипопол

Юлия Вълева. Късноантичната луксозна резиденция в контекста на града (Тракия и Дакия)

Мария Деянова. Тракийски и късноантични паметници в Горностремската долина и възможностите за превръщането им в обекти на културен туризъм

Саша Лозанова. Изображения на мебел и интериор в античното изкуство по българските земи – предмет на интердисциплинарен анализ

Таня Мандраджиева. Свидетелство за еврейската общност във Филипопол през ІІІ – IV вен

Дочка Владимирова - Аладжова. Контролната функция на византийската държава във финансите и търговията през V-VІІ век

Живко Аладжов. Още данни за живота и кариерата на един висш византийски сановник

Стоян Витлянов. О некоторых особенностях градоустройства столичных центров Плиска и Великий Преслав

Тодор Чобанов. За датата и значението на „Крумовия” дворец в Плиска
Румен Иванов, Росен Иванов. Още един неизвестен графит на „Дама” от село Искра, Първомайско

Борис Д. Борисов. Керамиката от жилище № 1 от ранносредновековното селище върху византийската крепост „Кастра Рубра” край с. Изворово, Харманлийско

Димчо Момчилов. Средновековният проход Сидера

Димитър Янков. Още веднъж за похода на император Исак ІІ Ангел и разгромът на византойските войски в 1190 г.

Виолета Нешева
. Принос към проучването на Болярската къща в Мелник

Тодор Овчаров
. Житията на св. Иван Рилски като исторически извор
 
Мария Долмова – Лукановска. Търновският царски дворец в художествените паметници от XIV век

Стоян Попов. Замъкът на средновековния град Шумен
Христина Тончева, Събина Вълчанова. За Добромировия надпис от манастира „Св. Йоан Предтеча”

Здравка Кортукова. Конхални църкви в Западна България

Красимира Стефанова – Георгиева. Средновековното въоръжение от музея в град Казанлък

Бони Петрунова. Християнското погребение – предизвикателство за археолога

Бисера Томова. Към проучването на съкровището от с. Пешаково, Видинско

Лазар Нинов. Хората, животните и околната среда от праисторическа селищна могила Юнаците

Соня Семерджиева. Символи и послания, изписани върху оръжия (оръжия от фонда на РИМ – Пловдив)

Недялка Петрова. Лични архивни фондове, касаещи археологически проучвания, съхранявани в териториален държавен архив – Пловдив

Владимир Балчев. Фонд „Пловдивска област” – уникална фпрмация в подкрепа на археологическите проучвания през 30-те години на ХХ век

Симеон Недков. Ролята на археологическите дружества за създаване на местни музеи в България в края на ХІХ и началото на ХХ век

 


< НАЗАД >