ИЗДАНИЯ
 

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.
ПЛОВДИВ, 24-25 ОКТОМВРИ 2008

ТОМ ІI. ИСТОРИЯ


Авторски колектив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"


Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
Обем: 465 с.
Година на издаване - 2009
ISВN 978-954-423-560-4


В сборника са включени доклади и научни съобщения изнесени на Научната конференция с международно участие под надслов „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно – историческите проучвания, проведена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 24-25 октомври 2008 г. Том ІІ съдържа тематично подредени материали от секция „История”.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Илка Петкова. За жизнения път и творческото дело на доцент д-р Иван Джамбов

Неделчо Неделчев. Проблемът „царско злато” – Interpretatio Thracica, или критика на патриархално – държавната, микенско – орфическа теория

Иван Тодоров. Ludi saeculares и Тракия

Георги Митрев. Същност и разпространение на малоазийските култове в древна Македония

Румяна Йоргова Комсалова. Варварски нашествия и конфликтни зони на Балканите през Средновековието

Георги Бакалов. Държавна идеология в Езическа България до Покръстването

Христо Матанов. Възможни ли са типологични паралели между средновековна България и средновековна Босна?

Ваня Лозанова - Станчева. Един базилиск във Византия (към Nicet. Choniat., Hist., 654-655)

Илка Петрова. Академик Димитър Ангелов за ролята на богомилството в нашата средновековна история

Петър Ангелов. Проявата на „българското” според византийците

Владимир Ангелов. Образът на балканските владетели във византийската историография от XV век

Димитър Димитров. Галерите по Западното Черноморие (ХІІІ – XV век)

Ангел Янков. За раждането на едно родопско селище

Гълъбина Петрова. Българската екзархия и схизмата от 1872 г.

Тодор Радев. Българската екзархия и създаването на ВМОРО

Петър Петров. Създаването на архирейски наместничества в Средните Родопи

Пламен Славов. Възгледите на Васил Левски за етническата и религиозната толерантност

Симеон Кацаров. Австрийската и унгарската конституционна рамка след 1867 г.

Никола Аврейски. Европейската политика на САЩ до началото на ХХ век

Мария Главчева. Четническата дейност в Средните Родопи по време на Балканската война от 1912 г.

С. И. Михалченко, Е. В. Ткаченко. Русские юристы в эмиграции в Югославии в 1920-е – 1930 годы (Е. В. Спекторский)

Антонина Кузманова. Политическият елит и изграждането на модерна Румъния

Русалена Пенджекова, Милка Димовска. Документалното наследство на екзарх Стефан в културно – исторически аспект

Надя Филипова. България изгражда културни и образователни мостове със Сирия (средата на 50-те – средата на 60-те години на ХХ век)

Агоп Гарабедян. Контрапродуктивният национализъм при формирането на политическа нация: случаят с Кипър

Бойко Белегов. Вътрешнополитическата борба за власт в съветското ръководство (1946 – 1953). Първи опити за промяна на политическия курс

Владимир Мигев. Към въпроса за политическите процеси и тенденции в българската литература и филмово изкуство през 70-те и 80-те години на ХХ век

Петър Гарена. За необходимостта, ролята и утвърждаването на институцията на военното духовенство

Силвия Станчева. Предизвикателства пред съвременните музеи: места на памет, различия и идентичности

Димитър Киров. Теология и философия: два пътя, които водят човека при Бога

Видин Сукарев. За някои проблеми при изследване на психични процеси и явления от далечното минало

Стефка Петкова. Законът за Националния архивен фонд от 2007 година и документалното наследство на страната

Силвия Александрова Цанкова - Захариева. Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на корупцията в контекста на европейската интеграция на страната ни


 


< НАЗАД >