ИЗДАНИЯ
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ КРАЙ СЕЛО ИСКРА, ПЪРВОМАЙСКО

Автор: Иван Джамбов, Стоян Попов, Георги Митрев; Румен Иванов, Росен Иванов

ИПК „Екобелан” - Асеновград
Обем – 152 с., с приложения
Година на издаване - 2012
ISBN 978-954-8812-52-8


В предложеното изследване са описани резултатите от проведени археологически разкопки и исторически проучвания в района на Източните Родопи и по-специално в землището на с. Искра, Първомайско. Археологическата научна експедиция е финансирана от фонд „Научни изследвания” към МОМН с ръководител на проекта доц. д-р Ив. Джамбов.
Представени са откритите основи на няколко църкви, функционирали от V-VI до Х-ХІІІ век; следи от големи, вероятно неукрепени средновековни селища; останки от късноантични и средновековни крепости и много движими културни ценности. При теренни обхождания са регистрирани останки от праисторически селища – късен неолит; тракийски и трако – римски матераили.
Авторите са разделили своя научен труд в пет тематично обособени глави. Първа глава е посветена на научното представяне на изследваните архитектурни паметници. В следващата глава са изведени практикуваните занаяти и занятчийско производство въз основа на откритите артефакти. Монети и монетно обращение и формално – типологична характеристика на керамиката са представени в трета и четвърта глава. В последната глава е „обрисувана” историко – археологическата картина на района около село Искра, Първомайска община и Родопската област през Средновековието. Включен е и каталог с подробно описание на находките.

 


< НАЗАД >