ИЗДАНИЯ
 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА

Автор: Ива Докузова, Детелина Дончева

Издателство: Университетско издателство
Обем: 131
Година на издаване - 2008
ISВN: 978-954-423-509-3


Целта на настоящото ръководство е да подпомага усвояването на материала от лекции и упражнения по дисциплината Висша математика, която се изучава в две части от студентите в І курс на специалност Стопанско управление и Туризъм от Филиал „Л. Каравелов” на Пловдивския университет.
Материалът е изложен в две части, които съдържат общо 50 параграфа. В началото на всеки параграф е даден теоретичен материал, след който има решени примери. Това е напълно достатъчно за осмисляне и решаване на съдържащите се в параграфа задачи. Включени са и задачи, които описват някои приложения на математиката от областта на икономиката. Параграфи §1 - §14 съдържат теми от линейната алгебра и аналитичната геометрия. В §15 до §35 са включени заглавия от диференциалното и интегрално смятане на функция на една променлива, а в §36 - §39 - от диференциалното смятане на функция на две променливи. Някои обикновени диференциални уравнения са разгледани в §40 - §46. Последните теми са от теория на вероятностите и математическата статистика.
 


< НАЗАД >