ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКО СИСТЕМОТВОРЧЕСТВО
/ТЕОРИЯ – МЕТОДОЛОГИЯ – ПРАКТИКА/


Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 107 с.
Година на издаване: 2005
ISВN 954-91-736-1-5


Методикът може да бъде разпознат с усилията си за изследва началата и причините за съществуващите в обучението по история неща. Мислейки върху постоянната цел на учителя – как учениците му да достигнат, получат и употребят знанието си за себе си и обществото, той търси системността като творчески процес. Поради тази причина, тази книга е книга за методическите продукти от системотворчеството върху синоптичността на изповядвани методически възгледи за система и системност в концептуалните посоки на разсъждения : Как се създават светогледни ориентири с преподаването? Как се свързват универсалното и уникалното в обучението ? Как интерпретациите осветляват връзките в съдръжание и дейности ? Как основите на обучението осигуряват постиженията в познанието ? Защото системотворчеството оразмерява света на урока в учебния час според особеностите на учениците, въпреки въздействието на основното противоречие в обучението – това между идеята за целта и идеите за усвояването. Противоречие оформящо системотворчеството като методически проблем, чието решаване означава умението на учителите по история да извеждат тъждествата между цел и действия в подозирани и проектирани в система целесъобразни учебни поведения, т.е. методическото системотворчество е проектиране на обучаеми целесъобразности.
 


< НАЗАД >