ИЗДАНИЯ
 

КОНТРОЛЪТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 152 с.
Година на издаване: 2006
ISВN: 954-91-736-4-х


Контролът в учебния процес е събирателно понятие. То носи натовареността на идеите за цели и резултати, като смисъл на планирането и провеждането на учебна дейност. В настоящата книга се прави опит проблемът за учебния контрол да бъде изяснен върху мащабността на учениковата успеваемост, приета като основание видовете знания, умения и умствена дейност да носят комхплексността на обучаема стратегия, развита върху статуса на учебните комуникации за производство на грамотност и компетентност. В структурно отношение книгата съдържа три части. В първата част се прави опит за извеждане теоретичните знания за контрола. Във втората – се засягат практическите задания на контрола. А в третата –прогностичните задания на контрола. Тази системност на изложението се дължи на твърдението, че управлението на учебния процес е технология за производство на предметни ценности, контролирана чрез системата от критерии за успеваемост. Практическата насоченост на книгата проличава от последните 52 страници, в които учителят по История и цивилизация може да открие очакваните резултати и инструментариума за тяхното диагностициране върху основните тематични области изпълващи учебното съдържание от V – ХІ клас на СОУ.
 


< НАЗАД >