ИЗДАНИЯ
 

ДЕБАТЪТ ЗА УЧИЛИЩНОТО ИСТОРИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 168 с.
Година на издаване: 2007
ISВN: 978-954-917-36-7-3


Това е книга за зараждането, развитието и перспективите на съществуващата методическа мисъл в България за училищното историческо образование. По същество отразява съдържанието на методическият дебат, който започвайки ка- то просветен в годините на Средновековието и Възраждането, достига своята научна предметност по време на социалистическият социален експеримент и доразвива своето съдържание в годините на демократичните обществени промени. Съдържа голям историографски материал, подпомагащ проследяването на зараждането и развитието на методическите идеи за обучението, както и съпътстващите ги научни проблеми от частно методически характер. Отбелязани са научните приноси на плеяда български методици, оформили с времето нейния научен предмет и полето на научната й приложност.
 


< НАЗАД >