ИЗДАНИЯ
 

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ.

ТОМ ІІІ. ПРИРОДНИ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА
И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Авторски колектив

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
филиал "Л. Каравелов" – Кърджали

Издателство "Фабер"
Обем: 284 с.
Година на издаване - 2011
ISВN 978-954-400-484-2

Съставител: доц. д-р Ваня Найденова
 


Сборникът включва доклади на настоящи и бивши преподаватели на Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, а така също и на гост лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Техническия университет – Габрово.


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 


ПредговорЧАСТ І. ПРИРОДНИ НАУКИ


Мима Николова. Телесен състав, социални фактори и навици при деца и подрастващи


Петър Попов, Теодора Ирикова. Цитотоксично и цитомутагенно действие на инсектицидите НУРЕЛЕ Д 550 ЕК и ВАЗТАК 10 ЕК върху клетки от CREPIS CAPILLARIS


Иван Киряков, Красимира Драгиева. Принос към водорасловата флора на Родопите (България)


Минчо Сандалски, Боян Боянов. Нови възможности за оптимизне пърженето на цинкови концентрати в пещи с кипящ слой


Илиана Велчева, Елена Георгиева, Костадинка Тодорова. Характеристика на оловото като приоритетен замърсител за района на Кърджали


Десислава Арнаудова. Проучване съдържанието на олово и кадмий в метаболитно активни органи на риби от язовир „Студен кладенец”


Албена Цонева. Върху орнитофауната на квартали с възраст на сградите над 25 години кв.”Младост” и кв.”Голо бърдо” гр. ГабровоЧАСТ ІІ. ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО


Петър Д. Петров. Някои актуални аспекти на възпитанието
Дора Левтерова. Стратегии за работа с деца с хиперактивност с дефицит на вниманието


Боряна Иванова. Eвропейското образование и основни насоки, очертаващи спецификата на детското учене


Грозданка Ставрева. История на Методиката на обучение по биология като наука и учебна дисциплина


Ваня Найденова, Костадинка Тодорова. Релацията „НАУКА - ОБЩЕСТВО” или за синергетичния подход при подготовката на бакалаври по екология


Елисавета Семерджиева, Детелина Дончева. Традиции и иновации в организацията на семинарните упражнения по висша математика


Румяна Кожухарова, Владимира Ангелова. Обучението на студентите – бъдещи начални учители по теория и методика на математиката


Владимира Ангелова. Вътрешното оценяване във втори клас за ядра „Равнинни фигури“ и „Измерване“ на учебното съдържание по математика


Иванка Ставрева, Детелина Дончева, Диана Иванова. Система от задачи по геометрия за формиране на пространствени представи у учениците от ІІІ клас


Марина Иванова. Особености на технологичното образование в основна училищна степен от І до VІІІ клас в Република Сърбия


Таня Бурдева. Разбирането на произведенията на музикалното изкуство в светлината на някои философски идеи


Нона Юрукова. Връзки с обществеността в средното общообразователно училище


Иванка Ставрева. Динамика на взаимоотношенията в българското семейство


Величка Георгиева, Иван Каев. Мотивация на студентите за спорт


Светла Дамакова. Метод за овладяване на строежа на тоналностите при работа със студентите от специалност „Начална педагогика” във ВУЗ


Пламен Геров. Метод за овладяване на строежа на интервалите при работа със студентите от специалност „Начална педагогика” във ВУЗ 


< НАЗАД >