ИЗДАНИЯ
 

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ.

ТОМ ІІ. ЕЗИКОЗНАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

Авторски колектив

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
филиал "Л. Каравелов" – Кърджали

Издателство "Фабер"
Обем: 324 с.
Година на издаване - 2011
ISВN 978-954-400-481-1

Съставител: доц. д-р Дора Щерева

 

Сборникът включва доклади на настоящи и бивши преподаватели на Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, а така също и на гост лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Бургаския свободен университет.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕПредговор


ЧАСТ I. ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ


Иван Куцаров. Класика и екзотика на съвременния български език


Иван Чобанов. Съкращаване на сложните хърватски лични имен със запазване на морфемната граница


Константин Куцаров. Възвратни и невъзвратим причастия


Христина Тончева, Иван Илиев. Към описанието на говора в село Припек, Джебелско


Кристина Танева. Детската и младежката реч в съвременния град: езикова карта на миграцията и глобализацията


Галина Семерджиева. Отношението статика - динамика в съвременната ходонимична система на град Кърджали


Свилен Станчев. За допълненията на глаголните предикати в английския език


Калина Лукова. Георги Стаматов и Артур Шницлер. Маски и съновидения


Запрян Козлуджов. Понятията „личност" и „идентичност" в критическите рефлексии на XX век


Маргарита Славова. Литературната Пепеляшка в огледалото на науката. Теоретични модели на детската литература


Аделина Странджева. „Но светът се попребърна..." - редът на миналото, безредието на настоящето в публицистиката на Петко Славейков

 

Радослава Минкова. За проблематиката на промените (падането на Берлинската стена и разпадът на социализма) в есето „Убийството на Моцарт" от Георги Данаилов и романа на Моника Марон „Тихата улица №6" с особен акцент върху конфликта между генерациите и възпитанието на децата


Мая Горчева. Фолклор и литература. “Ветрената, мелница" на Елин Пелин: изгубеният рай на приказките
 


ЧАСТ ІІ.ОБЩА ПЕДАГОГИКА


Емилия Рангелова. Има ли място възпитанието в съвременното висше училище


Веселин Василев.
Когнитивните схеми в психологическата теория и психолого-педагогическата практика


Петко Кръстев. Лидерството в управлението на училището. Учителите за управленския профил на своите директори


Пенка Гарушева. Интерактивните методи и техники в уроците за овладяване на текста при обучението по български език

 
Теофана Гайдарова. За (не)обучението по българска граматика в гимназиите и последиците от това


Дора Щерева. Преподаването на руска литература и диалогът между културите


Соня Райчева. Образованият маниер отваря всички врати - или за реториката като възможности и решения


Николай Генков. Основни проблеми и алгоритми при работа с текстове на немски език


Бисер Дамянов. Извънучилищни форми на разглеждане на изкуство


Елена Арнаудова. Ритъмът в музиката - теоретични и педагогически аспекти


Камелия Галчева. Играта - екологична практика на детето от предучилищна възраст
 

  


< НАЗАД >