ИЗДАНИЯ
 

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ.

ТОМ І. ИСТОРИЯ

Авторски колектив

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
филиал "Л. Каравелов" – Кърджали

Издателство "Фабер"
Обем: 428 с.
Година на издаване - 2011
ISВN 978-954-400-465-1

Съставители:
проф. дин Людмил Спасов
гл. ас. д-р Дамян Борисов
гл. ас. д-р Димитър В. Димитров


 

Сборникът е посветен на 50-годишния юбилей на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали. В него са включени статии на преподаватели на основен трудов договор във филиала, както и на бивши и настоящи гост-лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Университета за национално и световно стопанство, Икономически университет – Варна.

 

СЪДЪРЖАНИЕПредговор


І.


Васил Гюзелев.
България – „земя на блажени”, българите – „с вродена дарба” през Средновековието.


Милен Семков. Пътят към държавата Европа.


ІІ.


Цветана Георгиева. Енорията и религиозният живот на християните в българското пространство през ХV – ХVІІІ в.


Любомир Огнянов. Просветата в програмните документи на БЗНС в началото на ХХ в.


Антонина Кузманова. Политическите институции и външната политика на България от края на Първата световна война до присъединяването към Тристранния пакт.


Витка Тошкова. Съюзническата контролна комисия и опитите за „американизация” на българското общество: 1944 – 1947.


Христина Мирчева. Съвременни измерения на проблема „Изток-Запад”.


Цвета Тодорова. Българската градска жена – образ, роли, модерност.


ІІІ.


Калчо Калчев. Някои по-съществени моменти из турската историография относно двустранните отношения с България за времето на Първата световна война.


Людмил Спасов. Професорът дипломат Димитър Михалчев.


Димитър Саздов. Начало на търговско-икономическите връзки и отношения между България и Украйна (в условията на преход към демократично пазарно стопанство) 13 декември 1991 – началото на 1993 г.


Адриана Нейкова. Стандартизация и стандарти в архивната работа и обучението по архивистика.


ІV.


Пламен Павлов. „Слаб владетел” ли е цар Борил (1207 – 1218 г.)?


Димо Чешмеджиев. Идеята за Константин І Велики през Второто българско царство.


Иван Русев. Епизод от имперската история на пристанищния град. Варна през първото десетилетие на ХІХ в.


V.


Димитър В. Димитров. Кризата от средата на ХІV в. и някои нейни проявления в българските земи.


Дамян Борисов. Информацията за Севернородопските манастири в османски регистри от ХVІ в.


Симеон Кацаров. Империи и императорска власт в Европа през втората половина на ХІХ в.


Ваня Иванова. Югославянството и ФНР Македония през призмата на някои официално /не/санкционирани гледни точки от страна на Федералния център (1953 – 1962).


Русалена Пенджекова-Христева. По дирите на един ръкопис...
 


< НАЗАД >