КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ”

 
 

 

 

 

 

  Специалността е педагогическа. Двете направления - български език и история са равнопоставени. Студентите се обучават по бакалавърска програма в срок от 4 години.
Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език, история на българската литература, основни методически и педагогически дисциплини.

  Историята се изучава в три направления: Българска история, Балканска история и Световна /обща/ история. Преподават се задължителни фундаментални дисциплини като археология, етнология, стара история, тракология, средновековна обща история, история на Византия, съвременна история на България, историография, архивистика, музейно дело.

  Обучението се осъществява от утвърдени и известни със своите научни изследвания хабилитирани преподаватели като проф. Иван Куцаров, доц. Иван Чобанов, доц. Вера Маровска, проф. Иван Добрев, академик Васил Гюзелев, проф. Цветана Георгиева, проф. Елена Грозданова, доц. Людмил Спасов, доц. Диляна Ботева, доц. Пламен Павлов и други.

  След успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и учител по история” в общообразователните училища. Могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

  Завършилите имат право да продължат обучението си в магистърски програми. 

 

 

ПРЕЗ 2014 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №14/21.07.2014 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 9.10 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.