КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”

 


 

 

 

 

 

  Специалността е педагогическа. Двете направления - български език и английски език са равнопоставени. Студентите се обучават по бакалавърска програма в срок от 4 години.

  Изучават се фундаментални дисциплини като езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и английския език, история на българската литература и английската литература, основни методически и педагогически дисциплини.

  След успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и учител по английски език и литература” в общообразователните училища. Могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

  Завършилите имат право да продължат обучението си в магистърски програми.

 

 

ПРЕЗ 2014 ГОД. С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА И АКРЕДИТАЦИЯ ПРИ МОН (ПРОТОКОЛ №14/21.07.2014 Г.) СПЕЦИАЛНОСТТА „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” Е АКРЕДИТИРАНА С ОБЩА ОЦЕНКА 9.10 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.