КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

 
 

 

 

 

 

 Бакалавърската програма "Български език и гражданско образование" в ПУ Филиал „Любен Каравелов” - Кърджали се основава на българските образователни традиции, свързани с качественото обучение, иновативните изследвания и конкурентните предимства на завършилите в пазара на идеи и продукти. Организацията на обучението е съобразено с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11. 2016 г.


Обучението в специалността се извършва в два основни модула: „Български език" и „Гражданско образование". Учебният план на „Български език и гражданско образование" включва Задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Чрез задължителните дисциплини се осигурява 1) обучение по фундаментални философски и социологически проблеми, които очертават интердисциплинарна област, основана на иновативни изследвания и същевременно обърната към проблемите на съвременното гражданско общество; и 2) обучение, което е свързано с получаване на филологически познания и овладяване на български език. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите да задълбочат познанията си по интересуващи ги философски и социални проблеми с рефлексия върху практически опит в областта на гражданското образование.


Изучават се и методически и педагогически дисциплини, които дават право на студентите да получат квалификация "учител" по философия, по гражданско образование и по български език.


Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като:


• учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища;
• преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми;
• експерти в организации в гражданския/неправителствен сектор в областта на социалната и културната политика, политическо представителство и участие, неформалното и гражданско образование;
• експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политически и културните дейности;
• консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, социалните грижи и социални дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

 


СПЕЦИАЛНОСТТА „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” Е АКРЕДИТИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... С ОБЩА ОЦЕНКА 9.10 ЗА СРОК ОТ ШЕСТ ГОДИНИ.