„Студентски стипендии - фаза 1“

 

 

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020:

 Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

1. Стипендии за успех по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (Загл. доп. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)

2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

3. Инструкция за кандидатстване за стипендия за успех и за стипендия за специални постижения на Пловдивски университет "Паисий Хиендарски".

Изискване за разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии за специални постижения можете да видите тук.

Служебна бележка за стипендия за специални постижения!!!

 

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за стипендия за специални постижения трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за стипендия за специални постижения).

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимен семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

 

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 27 ноември 2017 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 27 ноември 2017 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 27 ноември 2017 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2017/2018 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 5 декември 2017 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 15 декември 2017 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 януари 2018 г., неделя, 23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2018 г.) и съпътстващите ги документи 17 януари 2018 г. (сряда) според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 26 януари 2018 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 29-31 януари 2018 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 5 февруари 2018 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 8 февруари 2018 г.
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) до 13 февруари 2018 г., 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 16 фверуари 2018 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2017/2018 година до 23 февруари 2018 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 9 март 2018 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 20 март 2018 г.


  За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и стипендия за специални постижения на: eurostipendii.mon.bg