ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ

Приложение № 2

СПИСЪК

на специалностите и конкурсните изпити,
които участват в образуването на бала

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Срокът на обучение във филиала е 4 години, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалифи­ка­цион­ната степен „бакалавър“.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

Образователно-квалификационна степен

Специалност

Конкурсни
изпити

Държавен
зрелостен изпит

1

2

3

4

Бакалавър

Български език
и английски език

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  Английски език

·  Български език и литература (ушесторена)

Бакалавър

Български език
и история

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  История и цивилизация

·  Български език и литература

·  Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

История
и английски език

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  История и цивилизация

·  Български език и литература

·  Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Български език и гражданско образование

·   Български език

(ушесторена)

Един по избор от:

·  История и цивилизация

·  Български език и литература

·  Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ)

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  Английски език

·  Немски език

·  Руски език

·  Френски език

·  Български език и литература

·  Математика

·  История и цивилизация

·  Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  Български език и литература

·  История и цивилизация

·  Математика

·  Предметен цикъл „Философия“
(ушесторена)

Бакалавър

Биология и управление на природните ресурси

·   Български език
(ушесторена)

Един по избор от:

·  Биология и здравно образование

·  Химия и опазване на околната среда

·  Математика

·  География и икономика

·  Български език  и литература
(ушесторена)

ЗАБЕЛЕЖКИ

1.   За специалността "Български език и английски език" и "История и английски език" приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.

2.   За специалност НУПЧЕ:

n      Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит;

n      Чуждите езици, по които могат да се формират групи, са: английски, немски, френски и руски език. Групите се оформят въз основа на подадените от студентите по време на записването молби и наличие на оценка в дипломата за средно образование по съответния език. Обучение в избраната група по чужд език се провежда само ако тя отговаря на изискванията, посочени в Правилника на Пловдивския университет за численост на студентите в групите. При условие че не се формира група по определен чужд език, студентите могат да бъдат записани в сформирана група по друг чужд език;

n      Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПНУП без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

3.   При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен) изпит и с оценка от ДЗИ като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.

4.   Форматът на кандидатстудентския изпит по български език е съобразен с този на изпита в ПУПаисий Хилендарски“.

5.   Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ – Филиал „Л. Каравелов“, съвместно с РУО – Кърджали, също и в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.

6.   Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:

n      Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие;

n      Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:

1.  CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)

2.  CPE (Certificate of Proficiency in English)

3.  IELTS (bands 6.7.8.9)

4.  PITMAN – Higher Intermediate – Advanced

5.  TOEFL (с минимум 550, 213 или 100 т.);

n      Завършилите езикови гимназии.

7.   След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Устният изпит за проверка на говорните и комуникативните способности за специалностите НУПЧЕ и ПНУПсе провежда всеки работен ден от 1 юни до 3 юли 2020 г. в зала 202 във филиала.

Признават се оценки от конкурсен изпит по български език, положен в други висши училища.

РЕДОВЕН ИЗПИТ

Приемане на документи: от 1 юни до 3 юли 2020 г.

Редовният кандидатстудентски изпит по български език във филиала ще се проведе на 6 юли 2020 г.

НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 9.00 часа.

Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 8.30 часа.

Допълнителни сведения за кандидатстудентската кампания

1. Приемане на удостоверения за положени изпити от други ВУ – най-късно до 8 юли 2020 г.

2. Обявяване на първо класиране – 10 юли 2020 г.

3. Записване на приетите студенти – от 13 до 15 юли 2020 г. включително.

4. Обявяване на второ класиране – 17 юли 2020 г.

5. Записване на приетите студенти – от 20 до 22 юли 2020 г. включително.

6. Обявяване на трето класиране – 24 юли 2020 г.

7. Записване на приетите след трето класиране – от 27 юли до 30 юли 2020 г. включително.

8. Начало на учебната година – 7 септември 2020 г.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

6600 Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26

тел.: 0361/ 6 23 52; 6 49 59; 6 21 40; 6 29 26

www.uni-kardzhali.com