СОЛИДНАТА ПОДГОТОВКА


ВЪВ ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” ГР. КЪРДЖАЛИ
Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!


НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

***

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014 г.

 

 


    - СПЕЦИАЛНОСТИ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

    - БАЛООБРАЗУВАНЕ

    - ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

    - ГРАФИК ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

    - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ


    - РЕЗУЛТАТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ

 

 


 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014

През учебната 2014 година във Филиал-Кърджали ще бъдат приети студенти
в следните специалности:



 

 

Състезателни изпити
 

  Български език

  География на България

  Биология

  Английски език

  Немски език

  Френски език

  Руски език
 

 

 

Образуване на състезателния бал е отразено в таблица БАЛООБРАЗУВАНЕ.

Програмите за състезателните изпити, видът, формата и продължителността са посочени в справочника за кандидат-студенти на ПУ "П. Хилендарски" и филиалите към него.

Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, но само по обявените във Филиал "Любен Каравелов" учебни предмети.


 

 

  Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити


  Документи за кандидатстване се подават във Филиала, в Информационния център на ПУ " П.Хилендарски" и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка в Хасково, Стара Загора и др.

Справочникът, плик-молбата за кандидатстване и всички необходими материали за подготовка могат да бъдат закупени
във Филиала
 

 

 

 

Филиал "Л. Каравелов" предоставя на студентите възможност за ползване на богата библиотека, компютърен център, мултимедийни кабинети, специализирани лаборатории, студентско общежитие, спортен център.
Студентите, които отговарят на определени условия, имат право да получават и стипендия.

 

 

 

  БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

 


Образователно
квалификационна
степен

Специалности


Състезател
ен изпити


Държавен зрелостен изпит
БАКАЛАВЪР Български език и английски език Един по избор от:
- Английски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:
- Английски език
- Български език
и литература
(
ушесторена)
БАКАЛАВЪР Български език и история Български език
(ушесторена)

 

Един по избор от:
- История и цивилизация
- Български език
и литература
- Философ
ски цикъл
(
ушесторена)
 

БАКАЛАВЪР Начална училищна педагогика и чужд език Един по избор от:
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език и литература

- Математика

- История и цивилизация
- Философия
(ушесторена)
 
БАКАЛАВЪР Предучилищна педагогика и чужд език Един по избор от:
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език и литература

- Математика
- История и цивилизация
- Философия
(
ушесторена)
БАКАЛАВЪР Биология и опазване
на околната среда
Един по избор от:
- Биология
- География на България
(ушесторена)
Един по избор от:
- Биология и здравно образование
- Химия и опазване на околната среда
- Математика
- География и икономика
(ушесторена)
БАКАЛАВЪР Стопанско
управление
Един по избор от:
- Български език
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- География на България
(ушесторена)
Един по избор от:

 - Български език и литература

- Английски език

- Немски език

- Руски език

- Френски език

- Математика

- История  и цивилизация

- География  и икономика

(ушесторенa)

БАКАЛАВЪР Туризъм Един по избор от:
- Български език
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- География на България
(ушесторена)
Един по избор от:
- Български език
и литература
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Математика
- История и цивилизация
- География и икономика
(
ушесторенa)

 



 

  ЗАБЕЛЕЖКА:
 

1. За специалността Български език и английски език приоритетно се класират кандидатите, издържали успешно приемен изпит по английски език или с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили другите посочени за тази специалност конкурсни изпити, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.
 
2. За специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ:

- Първо се класират кандидатите, положили успешно приемен изпит по чужд език или с оценки от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили другите посочени за тези специалности конкурсни изпити.

- Чуждите езици, по които могат да се формират групи, са: английски, немски, френски и руски език. Групите се оформят въз основа на подадените от студентите по време на записването молби. В тях приетите студенти отразяват писмено желания чужд език. Обучение в съответната група по чужд език се провежда, ако тя отговаря на изискванията, посочени в Правилника на Пловдивския университет за численост на групите. При условие, че не се формира група по определен чужд език, студентите могат да бъдат записани в сформирана група по друг чужд език.

- Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорни и комуникативни способности.
 
 
3. При кандидатстване с оценка от конкурсен /предварителен или редовен/ изпит и с оценка от ДЗИ, като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.
 
4. Кандидатстудентските изпити по български език и по френски език са съобразени с програмата и формата на Университета, а всички останали се провеждат под формата на тестове, съответстващи на програмите за конкурсните изпити на Филиал-Кърджали. Примерни варианти на тестовете могат да бъдат намерени на специализирания сайт на Филиал-Кърджали.
 
5. Кандидати, участвали в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5.00, могат да се запишат във Филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски”.
 
6. Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:
- Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие.
- Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:
1 CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
2 CPE (Certificate of Proficiency in English)
2 IELTS (bands 6.7.8.9)
3 PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
4 TOEFL (с минимум 550,213 или 100 т.)
- Завършилите езикови гимназии.
 
7. След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.
 


 

Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища, само по обявените във Филиала предмети.

Устният изпит за проверка на говорни и комуникативни способности за специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ се провежда всеки работен ден от 16 юни до 18 юли 2014 г. в зала 202 във Филиала.

Срокът на обучение във Филиал-Кърджали е 4 години, формата е редовна, а образователно-квалификационната степен е „бакалавър”.
 

.
 


 

 

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ



ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2014
 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ОТ 17 ФЕВРУАРИ ДО 28 МАРТ 2014 Г.


ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,00 ДО 16,30 ч.  
В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР, ПУ, ФИЛИАЛ «Л. КАРАВЕЛОВ» - КЪРДЖАЛИ

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Български език 29 март 2014 г.
География на България 30 март 2014 г.


 

 

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2014


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ 16 ЮНИ ДО 18 ЮЛИ 2014 Г.

 

ВСЕКИ ДЕН ОТ 8,00 ДО 16,30 ч.
В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ФИЛИАЛА



Приемът на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в

класирането по специалности с оценки от държавните зрелостни изпити или с

удостоверения за положени изпити от друго висше училище , продължава до 1 АВГУСТ 2014 г.



 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Български език 21 юли 2014 г.
География на България 22 юли 2014 г.
Биология 23 юли 2014 г.
Английски език 24 юли 2014 г.
Руски език 24 юли 2014 г.
Немски език 24 юли 2014 г.
Френски език 24 юли 2014 г.


 

Начало на всички изпити: 9.00 часа.
Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 8.30 часа.
 

 

 

 

  ГРАФИК
ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

 

1. Приемане на удостоверения за положен изпит от друго ВУ – най-късно до 1 август 2014 г.
2. Обявяване на първо класиране – 8 август 2014 г.
3. Записване на приетите студенти – от 11 до 14 август 2014 г. включително.
4. Обявяване на второ класиране – 15 август 2014 г.
5. Записване на приетите студенти – от 18 до 21 август 2014 г. включително.
6. Обявяване на трето класиране – 22 август 2014 г.
7. Записване на приетите след трето класиране – от 25  до 28 август 2014 г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 29 септември 2014 г.

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Гр. Кърджали, бул. “Беломорски” – 26
Тел.: 0361: 6-23-52

http://www.uni-kardzhali.com/


 

 

 

 

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ