НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

 

СТАРТИРАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ
 

ВЪВ ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ!

***

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012 г.
 


    - СПЕЦИАЛНОСТИ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

    - БАЛООБРАЗУВАНЕ

    - ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

    - ГРАФИК ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

    - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ


    - РЕЗУЛТАТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ

 

 


 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012През учебната 2012 година ще бъдат приети студенти в следните  специалности:


 

Специалности
 

  Български език и история

 
Български език и английски език

 
Начална училищна педагогика и чужд език

 
Предучилищна педагогика и чужд език

 
Екология и опазване на околната среда

 
Стопанско управление

  Туризъм

 

 

 

Кандидатстването във ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ се извършва чрез:


                                               - полагане на конкурсен изпит или
                                               - с оценка от държавен зрелостен изпит.

 

 

Състезателни изпити
 

  Български език

  География на България

  Биология

  Английски език

  Немски език

  Френски език

  Руски език
 

 

 

 

Формата на обучение по всички специалности е Редовна, образователно-квалификационната степен – Бакалавър.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит.

Образуване на състезателния бал е отразено в таблица БАЛООБРАЗУВАНЕ.
Програмите за състезателните изпити, видът, формата и продължителността са посочени в справочника за кандидат-студенти на ПУ и филиалите към него. Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, но само по обявените във Филиал "Любен Каравелов" учебни предмети.


 

 

  Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити


  Документи за кандидатстване се подават във Филиала, в Информационния център на ПУ " П.Хилендарски" и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка в Хасково, Стара Загора и др.

Справочникът, плик-молбата за кандидатстване и всички необходими материали за подготовка могат да бъдат закупени от филиалната книжарница.

 

 

 

 

Филиал "Л. Каравелов" предоставя на студентите възможност за ползване на богата библиотека, компютърен център, мултимедийни кабинети, специализирани лаборатории, студентско общежитие, спортен център.

Студентите, които отговарят на определени условия, имат право да получават и стипендия.

 

 

 

  БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

 


Образователно
квалификационна
степен

Специалности


Състезател
ен изпити


Държавен зрелостен изпит
бакалавър Български език и английски език Един по избор от:

- Английски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:

- Английски език
- Български език
(
ушесторена)
бакалавър Български език и история

- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:

- История и цивилизация
- Български език
- Философия
(
ушесторена)

 
бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език Един по избор от:

- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:

- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
- Математика
- История и цивилизация
- Философия
(ушесторена)
 
бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език Един по избор от:

- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
(ушесторена)
Един по избор от:

- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Български език
- Математика
- История и цивилизация
- Философия
(
ушесторена)
бакалавър Екология и опазване на околната среда Един по избор от:

- Биология
- География на България
(
ушесторенa)
Един по избор от:

- Биология
- Химия
- Математика
- География и икономика
(
ушесторенa)
бакалавър Стопанско
управление
Един по избор от:

- Български език
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- География на България
(ушесторена)
Един по избор от:

 

- Български език 

- Английски език

- Немски език

- Руски език

- Френски език

- Математика

- История  и цивилизация

- География  и икономика

(ушесторенa)

бакалавър Туризъм Един по избор от:

- Български език
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- География на България
(ушесторена)
Един по избор от:

- Български език
- Английски език
- Немски език
- Руски език
- Френски език
- Математика
- История и цивилизация
- География и икономика
(
ушесторенa)
  

  ЗАБЕЛЕЖКА:
 

1. Чуждите езици, по които могат да се формират групи в специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ са английски, немски, френски и руски език, като обучението на групите по руски и френски език започва от нулево ниво. При условие, че не се формират групи по руски и френски език, кандидат-студентите могат да бъдат записани съответно в групите по английски или немски език.
 
2. Кандидати, участвали в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5.00, могат да се запишат във Филиала без приемен изпит.
 
3. За специалностите БЕАЕ, НУПЧЕ и ПУПЧЕ приоритетно се класират кандидатите, положили успешно приемен изпит по чужд език или с оценки от Държавен зрелостен изпит по съответния чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили другите посочени за тези специалности конкурсни изпити, но задължително имат оценка в дипломата по съответния чужд език.
 
4. Всички кандидатстудентски изпити се провеждат под формата на тест, съответстващ на програмите за конкурсните изпити, посочени в справочника.


 

 

   Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:

  - Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II),   Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие.


  - Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие както следва:

 

1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
3. IELTS (bands 6.7.8.9)
4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
5. TOEFEL (с минимум 550, 213 или 100 т.)

       - Завършилите езикови гимназии.


 
Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища само по обявените във Филиал "Любен Каравелов" предмети.


 

 

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ – 2012
 

 

 

ДАТИ

Български език (езикова култура) 31 март 2012 г.
География на България 1 април 2012 г.
Биология 2 април 2012 г.
Чужд език:
   - Английски език;
   - Немски език;
   - Френски език;
   - Руски език
3 април 2012 г.


 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
 

ВСЕКИ ДЕН ОТ 8,00 ДО 16,30 ч.  В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ЦЕНТЪР ВЪВ ФИЛИАЛА

от 13 февруари до 30 март 2012 г.

 

 

 

 

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2012


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
 

ВСЕКИ ДЕН ОТ 8,00 ДО 16,30 ч.
в кандидатстудентския център за прием на документи във Филиала

от 18 юни до 20 юли 2012 г.


Приемът на документи за кандидат-студенти, желаещи да участват в
класирането по специалности с оценки от държавните зрелостни изпити,
продължава и след 20 юли 2012 година.ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

на РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

ДАТИ

Български език (езикова култура) 23 юли 2012 г.
Биология 24 юли 2012 г.
Английски език 25 юли 2012 г.
Руски език 26 юли 2012 г.
Немски език 27 юли 2012 г.
Френски език 28 юли 2012 г.
География на България 29 юли 2012 г.


 

Начало на всички изпити: 8.00 часа
Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 7.30 часа.
 

 

 

 

  ГРАФИК
ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

 

1. Приемане на удостоверения за положен изпит от друг ВУЗ – най-късно до 3 август 2012 г.
2. Обявяване на първо класиране – 11 август 2012 г.
3. Записване на приетите студенти – от 13 август до 17 август 2012 г. вкл.
4. Обявяване на второ класиране – 18 август 2012 г.
5. Записване на приетите студенти – от 20 август до 24 август 2012 г. вкл.
6. Обявяване на трето класиране – 25 август 2012 г.
7. Записване на приетите студенти – от 27 август до 31 август 2012 г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 10 септември 2012 г.

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Гр. Кърджали, бул. “Беломорски” – 26
Тел.: 0361: 6-23-52; 6-49-59; 6-29-26; 6-21-40

http://www.uni-kardzhali.com/


 

 

 

 

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ