• Образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Виж

  • Образователната политика на Филиала е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Виж

  • Утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда. Виж

  • Материална база с много добри условия за обучение на своите над 700 студенти. Виж


ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.
Филиалът има 53-годишна история, от които 35 години като полувисш институт и 18 години като филиал на Пловдивския университет. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”. Преобразуван е с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления. Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 31 щатни преподаватели, от които: 8 доценти, 7 главни асистенти - доктори, 15 главни асистенти и 1 асистент.

Във Филиал „Любен Каравелов” се осъществяваше обучение на студенти в следните професионални направления и специалности:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА
   
- Начална училищна педагогика и чужд език
    - Предучилищна педагогика и чужд език

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…
    - Български език и английски език
    - Български език и история

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
    - Стопанско управление

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ
    - Туризъм

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
    - Екология и опазване на околната среда / Биология и опазване на околната среда

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Кандидатстването във ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ се извършва чрез: полагане на конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. За повече информация – в секция Кандидатстуденти.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.